Triedený (separovaný) zber a tuhý domový odpad

recycle

  

 

   Triediť (separovať) odpad môže každý a v dnešnej dobe bez akýchkoľvek ťažkostí.

 

UŽ NIE JE NA ČO ČAKAŤ! 

   NEVYTVÁRAJME ČIERNE SKLÁDKY ODPADOV

 

 

 

Ako triediť (separovať) odpad


 .: SKLO :. 

 • Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca  ZELENEJ  farby

 • Fľaše nebudeme rozbíjať

 • Pred uložením do nádoby alebo vreca fľaše očistíme a odstránime uzávery

NEVKLADÁME: žiarovky, žiarivky, keramiku, zrkadlá, sklo s výpletom a iné odpady.


 .: PAPIER A TETRAPAK :.

• Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca  MODREJ farby

• Pred uložením do nádoby alebo vreca odstránime kovové spony, plastové zakladače, textilné alebo kožené prebaly z kníh, izolepu

• Veľké kusy - kartónové krabice a krabice od nápojov (tetrapak) rozrežeme a zložíme

NEVKLADÁME: mastný papier, celofán, fólie, obaly od kávy.


 .: PLASTY :.

• Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca  ŽLTEJ  farby

• Plasty, hlavne plastové fľaše od nápojov, pred vložením do nádoby alebo do vreca očistíme a odstránime kovové a textilné zvyšky

• Pre efektívne využitie nádob a vriec budeme hlavne fľašky PET  " lisovať " pristúpením na zemi

NEVKLADÁME: celofán, plastové nádoby od mazadiel a nebezpečných chemikálii, plastové okná, vedrá, plast. nábytok.


 .: KOVY :.

• Budeme ukladať do nádoby alebo do RECY - vreca  SIVEJ  farby

• Kovové konzervy očistíme od zvyškov potravín a tekutín

• Ostré hrany ohnite, tak aby nemohlo dojsť k zraneniu.

Všetky bežné druhy kovov (železo, meď, hliník, konzervy...) vyseparujte a vhoďte ich do sivých kontajnerov na kovy.

NEVKLADÁME: tlakové fľaše (dezodoranty, šlahačky), kovové nádoby od farieb a riedidiel, hrnce.


 .: BIOODPADY :.

Bio-odpad, vhodný na kompostovanie, tvorí 30 - 45% z celkového množstva komunálnych odpadov. Konečný produkt získaný z bioodpadov, kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo. Kompostovať je možné v podstate všetky organické látky, okrem tých, ktoré sú chemicky ošetrené. Do kompostu by sa nemali vkladať zvyšky varených jedál.

Materiál vhodný na kompostovanie:

Odpad z kuchyneOdpad zo záhradyIný organický odpadZvyšky ovocia a zeleninyZvädnuté kvetyPopol z drevaSuché potravinyPokosená trávaHobliny, pilinyZvyšky čaju, kávyKonáre, lístie, plodyŠkrupinky, perie

   Kompostovisko si môžete založiť na hociktorom mieste v záhrade. Kompost priebežne prehadzujte a prevrstvujte po 3 - 5 týždňoch menej kvalitnou zeminou a novým bio-odpadom. Ak kompostovisko vyschýňa - zvlhčite ho vodou, ak zapácha a hnije - pridajte suchý materiál (lístie, konáre, a pod.).

Mestské kompostovisko

Na základe zákona o odpadoch vznikla povinnosť biologický odpad uskladňovať na kompostoviskách.
Z tohoto dôvodu mesto Podolínec vytvorilo oplotené kompostovisko, ktoré sa nachádza za záhradkarskou osadou smerom k lesu.
Na kompostovisko  ktoré je otvorené stále, môžete vyvážať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad / trávu, burinu, lístie odpad zo zeleniny/, ktorý sa nesmie ukladať do smetných nádob.
Tento zelený odpad bude ďalej spracovaný na kompost.
Upozornenie:   S biologickým odpadom je zakázané vyvážať aj iný tuhý  domový odpad.


 Separovať (triediť) odpad môže každý a v dnešnej dobe bez akýchkoľvek ťažkostí.

UŽ NIE JE NA ČO ČAKAŤ!

NEVYTVÁRAJME ČIERNE SKLÁDKY ODPADOV

 

recyPrečo recyklovať? recy

 
Ak sa už vec nedá znovu používať, mala by sa recyklovaním vyrobiť znovu. Oproti likvidácii ušetrí prírodné zdroje, energiu, zníži množstvo odpadu. Štúdie dokázali, že recykláciou materiálov sa ušetrí 3 - 5 násobne viac energie ako môžme získať spaľovaním. Napríklad výroba papieru recykláciou vyžaduje iba 30 % energie, ktorá je potrebná pri výrobe z nových stromov, naviac šetrí lesy od nadmernej ťažby. Recyklovaním 1 tony starého papiera sa pri výrobe ušetrí 500 - 600 kWh elektrickej energie. Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa. Recykláciou skla ušetríme 43 % energie, recykláciou hliníka ušetríme oproti výrobe z bauxitu až 95% energie (avšak dopady hliníka na prírodu a životné prostredie pri ťažbe, spracovaní a výrobe sú tak negatívne, že je ekologicky prospešnejšie ho pre obaly nepoužívať).
Zdroj: Friends of the Earth: Waste
Plast je vyrobený z neobnoviteľnej ropy, ktorej známe zásoby sa odhadujú na cca 40 rokov. Len pri jej doprave uniká ročne do morských a povrchových vôd 3,5 milióna ton ropy. Plasty sa dlhodobo biologicky nerozkladajú desiatky až stovky rokov. Pri spaľovaní niektorých druhov PVC (osahujú chlór z ktorého sa pri spaľovaní uvoľňujú dioxiny) unikajú do ovzdušia škodlivé rakovinotvorné látky (dioxiny a ftaláty).
Recyklácia papiera je mimoriadne dôležitá pretože nerecyklovaný vyhodený papier ako tuhý domový odpad na skládke pri hnilobnom procese produkuje plyn metán, ktorý spôsobuje skleníkový efekt a je 25 krát škodlivejší ako oxid uhličitý. Výroba papieru recykláciou vyžaduje iba 30 % energie, ktorá je potrebná pri výrobe papiera z nových stromov, naviac šetrí lesy od nadmernej ťažby dreva.
Recyklácia skla je tiež veľmi dôležitá, nakoľko výroba nového skla je spojená s obrovskou tepelnou spotrebou v podobe spaľovania palív, ktoré produkujú oveľa viac skleníkových plynov ako je potrebné na recykláciu už vyrobeného skla. Výroba skla recykláciou vyžaduje iba 57 % energie, ktorá je potrebná pri výrobe nového skla.
Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý vyžaduje osobitné nakladanie a zneškodnenie z dôvodu jeho vlastností a zloženia. Definuje sa ako nebezpečný (kontaminácia rôznych nebezpečných tried) preto, lebo je pre životné prostredie nežiaduci (aj pre ľudí) a mimoriadne nebezpečný, samostatne takmer nerozložiteľný, resp. jeho polčas rozkladu je extrémne dlhý (aj stovky tisíc rokov) a sprevádzaný chemickými a fyziologickými zmenami prirodzených látok na neprirodzené (zmena vlastnost&i

Čierne skládky odpadov a ich negatívny dopad na životné prostredie, živočíchy a človeka!

     Aj takáto je úroveň niektorých našich spoluobčanov, ktorí majú environmentálne cítenie stále na veľmi nízkej úrovni. Čierne skládky vznikajú vynášaním rôzneho typu odpadu do prírody na miesto mimo odpadových nádob a nádob separovaného zberu. Niektorí občania zakladajú čierne skládky, aj napriek tomu, že v našom meste máme zabezpečený pravidelný odvoz separovaného zberu a odvoz domového odpadu. Likvidáciu čiernych skládok v  konečnom dôsledku zaplatia všetci občania, pretože sa cena jej likvidácie premietne v nákladoch na vývoz a zber odpadu.

 

    Zakladaním čiernych skládok odpadov poškodzujeme vlastné životné prostredie! Odpad vysypaný do voľnej prírody je zdrojom nákaz, priameho znečistenia pôdy rôznymi cudzorodými látkami, vody ktorú pijeme a v ktorej sa každodenne umývame, ovzdušia ktoré dýchame, ohrozuje rastlinstvo a živočíchy, špatí vzhľad prostredia, a tak ohrozuje aj nás a naše deti pri hre v prírode. Občania vstúpte si do svedomia a nezakladajte čierne skládky odpadov, ktoré tak presvedčivo hovoria o „inteligencii“ ľudí, ktorí ich vytvárajú!

 

   Vyzývame občanov, aby pri výletoch do prírody čierne skládky fotili a tieto fotky aj s popisom lokality posielali prostredníctvom e-mailu na adresy: mpolicia@podolinec.eu, spravca@podolinec.eu .
Ak ktokoľvek umiestňuje odpad v rozpore s §18 a §39 zákona o odpadoch, bez ohľadu na stupeň ochrany územia, dopúšťa sa protiprávneho konania na úseku odpadového hospodárstva. A čo s tým môžeme urobiť my? Ak máte informácie o zakladateľoch takýchto čiernych skládok, oznámte to na mestskom úrade, alebo informácie zašlite na e-mailovú adresu mpolicia@podolinec.eu . Mesto môže udeliť pokutu za takéto nelegálne konanie vo výške až 166,- EUR.

 
 
A čo na to ZÁKON?
 
   V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody na skládkovanie odpadov, ak sa takáto činnosť plánuje vykonávať na území s II. a III. stupňom ochrany t.j. v chránených krajinných oblastiach a národných parkoch. Na území so IV. stupňom ochrany t.j. v chránených areáloch je zakázané umiestňovať a rozširovať skládky odpadov. Na území s V. stupňom ochrany tzn. na území prírodných rezervácii a prírodných pamiatok, je taktiež zakázané znečisťovať územie nielen odpadmi, ale aj odpadkami.
 
   Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch definuje čo sa pod pojmom skládka, skládkovanie a zneškodňovanie odpadov rozumie: Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Podľa §18 ods. 3) zákona o odpadoch sa zakazuje uložiť alebo prenechať odpad na inom mieste ako na mieste určenom v súlade s týmto zákonom.
 
   Podľa §39 ods. 5) je pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov povinný ukladať komunálne odpady na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. Ak ktokoľvek umiestňuje odpad v rozpore s §18 a §39 zákona o odpadoch, bez ohľadu na stupeň ochrany územia, takže aj v I. stupni ochrany, dopúšťa sa protiprávneho konania na úseku odpadového hospodárstva.