Všeobecne záväzné nariadeniaVšeobecne záväzné nariadenia
Názov Príloha ČísloRokStav
VZN č. 2/2024 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušiaStiahnuť- 501.14 kB 2/2024 2024účinné
VZN č. 1/2024, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuť- 521.53 kB 1/2024 2024účinné
VZN č. 6/2023 o financovaní škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Stiahnuť- 247.25 kB 6/2023 2023účinné
VZN č. 5/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Stiahnuť- 157.71 kB 5/2023 2023účinné
VZN mesta Podolínec č. 4/2023 ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Stiahnuť- 332.31 kB 4/2023 2023účinné
VZN mesta Podolínec č. 3/2023 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel na území mesta Podolínec Stiahnuť- 268 kB 3/2023 2023účinné
VZN mesta Podolínec č. 2/2023 o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany zelene na území mesta PodolínecStiahnuť- 242.13 kB 2/2023 2023účinné
VZN mesta Podolínec č. 01/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Školská 2, PodolínecStiahnuť- 312.16 kB 1/2023 2023účinné
VZN mesta Podolínec č. 5/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyStiahnuť- 382.24 kB 5/2022 2022účinné
VZN mesta Podolínec č. 4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Školská 2, Podolínec Stiahnuť- 203.69 kB 4/2022 2022neúčinné
VZN mesta Podolínec č. 3/2022, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta PodolínecStiahnuť- 240.61 kB 3/2022 2022účinné
VZN mesta Podolínec č. 2/2022 ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť územného plánu mesta Podolínec.Stiahnuť- 403.52 kB 2/2022 2022účinné
VZN mesta Podolínec č. 1/2022 ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta PodolínecStiahnuť- 245.91 kB 1/2022 2022účinné
VZN a mesta Podolínec č. 8/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmpStiahnuť- 164.6 kB 8/2021 2021účinné
VZN mesta Podolínec č. 7/2021 o určení spádovej materskej školyStiahnuť- 155.18 kB 7/2021 2021účinné
VZN mesta Podolínec č. 6/2021 o poskytovaní sociálnej služby v jedálniStiahnuť- 245.06 kB 6/2021 2021účinné
VZN mesta Podolínec č. 5/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Školská 2, PodolínecStiahnuť- 179.64 kB 5/2021 2021účinné
VZN mesta Podolínec č. 4/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta PodolínecStiahnuť- 336.22 kB 4/2021 2021účinné
VZN mesta Podolínec č. 3/2021, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a vymedzujú sa povinnosti držiteľov psov na území mesta PodolínecStiahnuť- 961.35 kB 3/2021 2021účinné
VZN mesta Podolínec č. 2/2021, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mestaStiahnuť- 654.52 kB 2/2021 2021účinné
VZN mesta Podolínec č. 1/2021 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta PodolínecStiahnuť- 463.11 kB 1/2021 2021účinné
VZN mesta Podolínec č. 5/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyStiahnuť- 366.07 kB 5/2020 2020účinné
VZN mesta Podolínec č. 4/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školouStiahnuť- 184.76 kB 4/2020 2020neúčinné
VZN mesta Podolínec č. 3/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mestaStiahnuť- 268.21 kB 3/2020 2020účinné
VZN mesta Podolínec č. 2/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mestaStiahnuť- 266.1 kB 2/2020 2020neúčinné
VZN mesta Podolínec č. 1/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mestaStiahnuť- 657.63 kB 1/2020 2020neúčinné
VZN mesta Podolínec č. 6/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyStiahnuť- 802.1 kB 6/2019 2019účinné
VZN mesta Podolínec č. 5/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Školská 2, PodolínecStiahnuť- 131.77 kB 5/2019 2019neúčinné
VZN mesta Podolínec č. 4/2019, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mestaStiahnuť- 866.72 kB 4/2019 2019účinné
VZN mesta Podolínec č. 3/2019, ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda na území mesta Podolínec Stiahnuť- 659.9 kB 3/2019 2019účinné
VZN mesta Podolínec č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta PodolínecStiahnuť- 586.15 kB 2/2019 2019účinné
VZN 1/2019 O financovani škôl a školských zariadení Stiahnuť- 803.15 kB 1/2019 2019neúčinné
VZN 4-2018, O vylepovaní volebných plagátovStiahnuť- 217.31 kB 4/2018 2018účinné
VZN Mesta Podolínec č. 2/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mestaStiahnuť- 373.1 kB 2/2018 2018neúčinné
VZN 1-2018 - prevádzkový poriadok pohrebiskaStiahnuť- 383.39 kB 1/2018 2018účinné
VZN 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušiaStiahnuť- 299.88 kB 4/2017 2017účinné
VZN č. 3/2017, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Školská 2, PodolínecStiahnuť- 182.03 kB 3/2017 2017neúčinné
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta PodolínecStiahnuť- 147.48 kB 2/2016 2016neúčinné
Zásady Mesta Podolínec na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetkuStiahnuť- 687.47 kB   2016neúčinné
VZN Mesta Podolínec č.2/2015 zmenaStiahnuť- 45.96 kB   2015neúčinné
VZN Mesta Podolínec č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady zo dňa 10.12.2015 sa mení taktoStiahnuť- 1.39 MB   2015neúčinné
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyStiahnuť- 341.28 kB 2/215 2015neúčinné
Zásady prenájmu priestorov MsKS PodolínecStiahnuť- 41.55 kB   2015neúčinné
VZN Mesta Podolínec č. 2/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestaStiahnuť- 502.52 kB 2/2014 2014účinné
VZN Mesta Podolínec č. 1/2014, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl a školských zariadení zriadených na území mestaStiahnuť- 557.89 kB 1/2014 2014neúčinné
VZN Mesta Podolínec č. 6/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce PodolínecStiahnuť- 92.4 kB 6/2013 2013účinné
VZN Mesta Podolinec č. 5/2013 o určení hraníc centrálnej zóny mesta PodolinecStiahnuť- 806.66 kB 5/2013 2013účinné
VZN Mesta Podolínec č. 4/2013 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta PodolínecStiahnuť- 85.42 kB 4/2013 2013účinné
VZN Mesta Podolínec č. 2/2013 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou, Školská 2, PodolínecStiahnuť- 127.67 kB 2/2013 2013účinné
VZN Mesta Podolínec č. 1/2012 o verejnom poriadku na území mesta PodolínecStiahnuť- 120.96 kB 1/2012 2012účinné
Nastavenia cookies