Kolaudačné rozhodnutia

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia  alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie (po predchádzajúcej písomnej žiadosti stavebníka), vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená.

Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady:
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
(vzor tlačiva).
Prílohy podľa tlačiva návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
(vzor tlačiva).

Vybavuje
Stavebný úrad - Ing. Jaroslava Ferencková

Kontakt
Tel.: 052/ 43 912 05 / 06
e-mail: su@podolinec.eu

Doba vybavenia
30-60 dní

Poplatok
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni MsÚ.

K stiahnutiu

Publikované: 13.12.2011 | Aktualizácia: 7.7.2020
Nastavenia cookies