Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Občania sú povinní hlásiť sa na evidencii obyvateľstva na mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Podolínec.

Potrebné doklady

* Vlastník bytu (domu):
o    Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
o    Originál listu vlastníctva (nie z internetu)

* Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:
o    Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
o    Oznámenie o uzavretí manželstva
o    U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

* Nájomca bytu (domu):
o    Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
o    Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú

* Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:
o    Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
o    Vlastníci s originálom listu vlastníctva (nie z internetu)

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Vybavuje
Evidencia obyvateľstva – Bc. Ivana Hanečáková

Kontakt
tel.: 052/43 912 05 (06)
e-mail: registratura@podolinec.eu

Doba vybavenia

na počkanie

Poplatok
prehlásenie pobytu v rámci mesta - bez poplatku
potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte - 3,00 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni mestského úradu

Nastavenia cookies