Občan

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

Pre umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta, je nutné povolenie Mesta Podolínec, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom

Ide predovšetkým o zariadenia pre nalepovanie plagátov, informačné tabule, pamätné dosky, prípadne pútače, ktoré slúžia obchodným, spoločenským, kultúrnym a iným účelom, bez ohľadu na to, či informácia a reklama sa realizuje písaným textom, obrazom, príp. svetelným zdrojom. Pokiaľ však ide o informačné, reklamné a propagačné zariadenia, ktoré nie sú viditeľné z verejných priestranstiev, tieto povolenie stavebného úradu nevyžadujú.

Podať žiadosť o povolenie zariadení je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel.

Podať žiadosť o povolenie zariadenia je oprávnená aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku alebo s tým, kto má časovo neobmedzené právo užívať stavbu resp. pozemok, na ktorom sa má zariadenie umiestniť.

Potrebné doklady

 •  Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia (vzor tlačiva)

 • Vyjadrenie organizácií k žiadosti o umiestnenie dočasných informačných, propagačných a reklamných zariadení na území mesta Podolínec

 • Dokumentácia zariadenia v dvoch vyhotoveniach, obsahuje najmä:

  - situáciu osadenia,
  - chnický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie,
  - výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu.
 • Pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia (materiál, rozmer, osadenie) a jednoduchý náčrt

 • Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva – originál alebo overená kópia)

 • Doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich vyžadujú osobitné predpisy

 • Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili


Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. Jaroslava Ferencková
Správa majetku mesta - Juliana Bialková

Kontakt
Tel.: 052/ 43 912 05 (06)
e-mail:
su@podolinec.eu , sm@podolinec.eu

Doba vybavenia
do 30 dní

Poplatok
49,50 € za každé jednotlivé zariadenie, platí sa šekom, alebo v hotovosti v pokladni MsÚ.
Od poplatku je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.


K stiahnutiu

Nastavenia cookies