Mestský úrad

Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 14.6.2021 SO 01 "Most cez miestny potok", SO 02 Rekonštrukcia komunikácie pri MŠ - vetva B dĺžky 37,98 m s priľahlou križovatkou", SO 03 „Rekonštrukcia komunikácie ul. Školská a SO 04 „Rekonštrukcia komunikácie ul. Sv. Anny“.  41  55 780,11 €  zákazka (§117) 
Detail 18.5.2021 Strecha: Kultúrny dom  40  21 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 11.3.2021 Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci"  39  28 340,06 €  zákazka (§117) 
Detail 27.10.2020 „Projektová dokumentácia: IBV Krížava – sektor A v meste Podolínec“  38  28 333,33 €  zákazka (§117) 
Detail 27.10.2020 „Projektová dokumentácia: Telocvičňa v meste Podolínec“  37  26 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 17.8.2020 „Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku v Podolínci“  36  26 034,00 €  zákazka (§117) 
Detail 17.8.2020 „Strecha: Budova ul. sv. Anny 560/57“  35  19 100,00 €  zákazka (§117) 
Detail 1.7.2020 Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ Podolínec  34  105 257,15 €  zákazka (§117) 
Detail 9.3.2020 Výmena okien a dverí: Dom služieb Podolínec  33  20 833,00 €  zákazka (§117) 
Detail 2.10.2019 Rekonštrukcia Domu smútku Podolínec  32  23 796,33 €  zákazka (§117) 
Detail 11.9.2019 Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Dodávka a montáž dvoch detských ihrísk“  31  23 451,11 €  zákazka (§117) 
Detail 16.7.2019 Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia MK ulica Školská, Podolínec.  30  84 794,68 €  zákazka (§117) 
Detail 22.5.2018 Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec  29  40 121,06 €  zákazka (§117) 
Detail 10.10.2017 Vykonanie auditu na meste Podolínec za rok 2017   28  3 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 29.9.2017 Výstavba detského ihriska  27  12 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 18.9.2017 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci - Rozšírenie garážových vrát  28  8 310,00 €  zákazka (§117) 
Detail 6.9.2017 Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Podolínec  26  12 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 21.8.2017 rekonštrukcia Ul. Baštová  25  149 904,01 €  zákazka (§117) 
Detail 16.8.2017 rekonštrukcia Ul. Letná  24  149 985,35 €  zákazka (§117) 
Detail 8.8.2017 Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci  23  33 437,43 €  zákazka (§117) 
Detail 4.8.2017 Povlaková krytina na objekte ul. Lesná, Podolínec  22  33 534,89 €  zákazka (§117) 
Detail 19.4.2017 Kláštorná ulica - Podolínec  21  85 138,38 €  zákazka (§117) 
Detail 3.1.2017 Výber dodávateľa na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby projektu rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec  20  2 206,67 €  zákazka (§117) 
Detail 23.12.2016 Rekonštr. priestorov NB na náj. byty  19  579 419,00 €  zákazka (§117) 
Detail 3.11.2016 Server DELL PE T330 (alebo ekvivalent s totožnými výkonovými parametrami)  18  8 000,00 €  zákazka (§117) 
1 |  2 |  »