Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.
Občania sú povinní hlásiť evidencii obyvateľstva na mestskom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov)
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.


Potrebné doklady


Vlastník bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
  • Originál listu vlastníctva (nie z internetu).


 Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
  • Oznámenie o uzavretí manželstva.
  • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy.

 

   Nájomca bytu (domu):

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou).
  • Nájomná zmluva.

 

   Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
  • Vlastníci s originálom listu vlastníctva (nie z internetu)


Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.Kontakt: tel.: 052/43 912 05 (06), e-mail: registratura@podolinec.eu


Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: prihlásenie na prechodný pobyt - bez poplatku, potvrdenie o prechodnom pobyte - 3 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni mestského úradu

Publikované: 31.8.2011 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies