Občan

Ohlásenie jednoduchých stavieb

Pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Jednoduchými stavbami sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie; stavby na individuálnu rekreáciu; oporné múry; prízemné stavby, stavby zariadenia staveniska a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, resp. hĺbka 6 m, užívané pre najviac 30 osôb.

Stavebník je povinný uskutočnenie jednoduchej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Potrebné doklady

  • Ohlásenie jednoduchej stavby (vzor tlačiva).
  • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe.
  • Kópia katastrálnej mapy.
  • Projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach.
  • Vyjadrenia príslušných správcov siete k pripojeniu, príp. dotknutých orgánov štátnej správy.
  • Pri uskutočňovaní jednoduchej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby.

 
Vybavuje
Stavebný úrad - Ing. Jaroslava Ferencková

Kontakt
Tel.:  052/ 43 912 05 (06)
e-mail:  su@podolinec.eu

Doba vybavenia
30 dní

Poplatok
bez poplatku


K stiahnutiu

Nastavenia cookies