Vydanie predbežného stanoviska k stavbe

Predbežné stanoviská k zamýšľanej investičnej akcii - stavbe na území mesta Podolínec z hľadiska jej architektonicko-urbanistického začlenenia vydáva stavebný úrad na základe písomnej žiadosti.

Potrebné doklady

      •   Žiadosť o vydanie predbežného stanoviska (vzor tlačiva).
      •   Informácia o umiestnení požadovaného investičného zámeru (kópia katastrálnej mapy, parcelné číslo).
     
•   Zastavovací náčrt (aktuálna urbanistická štúdia).
     
•   Architektonická štúdia investičného zámeru.

Vybavuje
Stavebný úrad – Ing. Jaroslava Ferencková
Správa majetku mesta – Juliana Bialková

Kontakt:
Tel.:  052/ 43 912 05 (06)
e-mail:  su@podolinec.eu, sm@podolinec.eu

Doba vybavenia
do 30 dní, ústne informácie v rámci stránkových dní na počkanie

Poplatok
bez poplatku

Publikované: 14.10.2011 | Aktualizácia: 7.7.2020
Nastavenia cookies