Podnet na výrub drevín


Osoba oprávnená konať v mene spoločenstva vlastníkov bytov (predseda bytového spoločenstva, ďalej len oprávnená osoba) môže na základe požiadaviek obyvateľov podať písomný podnet na výrub drevín rastúcich pred bytovými domami na pozemkoch vo vlastníctve mesta Podolínec. Oprávnená osoba a obyvatelia bytového domu (ktorých sa výrub bezprostredne dotýka) svojím podpisom podnet na výrub odsúhlasia. Podnet na výrub dreviny s podpismi občanov, ktorí súhlasia s výrubom, odošle oprávnená osoba na Mestský úrad, oddelenie správy majetku. Na základe obhliadky orgán ochrany prírody rozhodne, či je výrub predmetnej dreviny opodstatnený. V prípade, že je výrub opodstatnený, začne v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie a vydá rozhodnutie.

Prílohy

Nastavenia cookies