Miestne dane a poplatky

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v podmienkach mesta Podolínec upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


VZN č. 6/2019 nájdete na nasledovnej adrese: https://www.podolinec.eu/resources/File/vzn-6-2019-miestne-dane-a-poplatok-za-tdo.pdf

Potrebné tlačivá nájdete na nasledovnej adrese: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

Zákon o miestnych daniach nájdete na nasledovnej adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20190901


Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. K oznámeniu sa používa Formulár na ohlasovaciu povinnosť. Odkaz: https://www.podolinec.eu/resources/File/formular-na-ohlasovaciu-povinnost-tdo.docx alebo .pdf Okaz: https://www.podolinec.eu/resources/File/0_formular-na-ohlasovaciu-povinnost-tdo.pdf

 

Poplatok


Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí správca poplatku rozhodnutím a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť poplatku je upresnená pracovníčkou referátu daní a poplatkov.
V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť priamo do pokladne mesta, prípadne na účet Mesta Podolínec č.ú. SK19 0200 0000 0026 0611 0051 s variabilnom symbolom uvedeným na rozhodnutí


Podmienky úľav a odpustenia poplatku


Úľavy sa poskytujú na základe žiadosti o odpustenie/zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. K žiadosti je nutné doložiť potvrdenia uvedené vo VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. - ODKAZ na formuláre https://www.podolinec.eu/resources/File/ziadost-o-odpustenie-alebo-znizenie-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.docx alebo .pdf súbor https://www.podolinec.eu/resources/File/ziadost-o-odpustenie-alebo-znizenie-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.pdf
- mesto Podolínec odpustí poplatok v plnej výške v prípade, ak sa poplatník zdržuje počas celého zdaňovacieho obdobia mimo územia mesta. To poplatník preukáže potrebným potvrdením o pobyte, o výkone práce, potvrdením o štúdiu, pracovnou zmluvou (preložená v slovenskom alebo českom jazyku ), nájomnou zmluvou, iným dokumentom, ktorý preukazuje , že sa poplatník počas určitej časti zdaňovacieho obdobia zdržiava mimo územia mesta
- mesto Podolínec môže odpustiť alebo znížiť poplatok len v prípade, ak poplatník nemá voči mestu v čase rozhodovania o odpustení alebo znížení poplatku nevysporiadané záväzky
- upozorňujeme, že v prípade nezdokladovania neprítomnosti osôb písomnou formou nebude poskytnutá úľava ani oslobodenie od poplatku


Kontakt
tel.: 052/43 912 05 (06)
e-mail: uctaren@podolinec.eu


Publikované: 31.8.2011 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies