Občan

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v podmienkach mesta Podolínec upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Podolínec č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


VZN č. 6/2019 nájdete na nasledovnej adrese:
https://www.podolinec.eu/resources/File/vzn-6-2019-miestne-dane-a-poplatok-za-tdo.pdf

Potrebné tlačivá nájdete na nasledovnej adrese:
https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

Zákon o miestnych daniach nájdete na nasledovnej adrese:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20190901


Poplatník je povinný v priebehu roka oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. K oznámeniu sa používa Formulár na ohlasovaciu povinnosť. - Odkaz TU .doc alebo .pdf súbor

 

Poplatok

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubí správca poplatku rozhodnutím a zašle daňovníkovi do vlastných rúk. Splatnosť poplatku je upresnená pracovníčkou referátu daní a poplatkov.
V prípade, že daňovník nebude pri doručovaní zastihnutý a nevyzdvihne si rozhodnutie do 15 dní odo dňa jeho uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia i keď sa daňovník o uložení nedozvedel.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné zaplatiť priamo do pokladne mesta, prípadne na účet Mesta Podolínec č.ú. SK19 0200 0000 0026 0611 0051 s variabilnom symbolom uvedeným na rozhodnutí


Podmienky úľav a odpustenia poplatku

Úľavy sa poskytujú na základe žiadosti o odpustenie/zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. K žiadosti je nutné doložiť potvrdenia uvedené vo VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. -
ODKAZ TU .doc subor alebo .pdf súbor
- mesto Podolínec odpustí poplatok v plnej výške v prípade, ak sa poplatník zdržuje počas celého zdaňovacieho obdobia mimo územia mesta. To poplatník preukáže potrebným potvrdením o pobyte, o výkone práce, potvrdením o štúdiu, pracovnou zmluvou (preložená v slovenskom alebo českom jazyku ), nájomnou zmluvou, iným dokumentom, ktorý preukazuje , že sa poplatník počas určitej časti zdaňovacieho obdobia zdržiava mimo územia mesta
- mesto Podolínec môže odpustiť alebo znížiť poplatok len v prípade, ak poplatník nemá voči mestu v čase rozhodovania o odpustení alebo znížení poplatku nevysporiadané záväzky
- upozorňujeme, že v prípade nezdokladovania neprítomnosti osôb písomnou formou nebude poskytnutá úľava ani oslobodenie od poplatku

Vybavuje


učtáreň MsÚ- referát daní a poplatkov - Bc. Alena Zavacká

Kontakt
tel.: 052/43 912 05 (06)
e-mail: uctaren@podolinec.eu


Nastavenia cookies