Pridelenie (zrušenie) súpisného a orientačného čísla

Mesto Podolínec v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, v zastúpení primátorom mesta ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

- k určeniu súpisného a orientačného čísla:
Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla / k vydaniu takéhoto Rozhodnutia je potrebné vypísať: Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla  (v prílohe - dole).

- k zrušeniu súpisného a orientačného čísla:
Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla / k vydaniu tohto Rozhodnutia je potrebné vypísať: Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla (v prílohe - dole).

Tabuľku so súpisným číslom / štvormiestne číslo / obstaráva na vlastné náklady Mesto Podolínec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník. Stavebník zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom.


Potrebné doklady

  • Žiadosť o určenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu (v prílohe - dole)
  • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou, právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
  • Geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním Kolaudačného rozhodnutia)

Vybavuje
Evidencia obyvateľstva - Bc. Ivana Hanečáková
Kontakt
tel.: 052/43 912 05 (06)
e-mail: registratura@podolinec.eu

Doba vybavenia
do 30 dní

Poplatok
bez poplatku

K stiahnutiu

Nastavenia cookies