Občan

Ohlásenie udržiavacích prác

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.

Pri bežných udržiavacích prácach na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Udržiavacie práce sú najmä opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa; oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok obkladov stien, podláh a dlažby, komínov okien, dverí a schodiskových zábradlí; údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov; výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň; maliarske a natieračské práce.

Stavebník je povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie udržiavacích prác pri ktorých je potrebné ohlásenie a začať uskutočňovať tieto udržiavacie práce môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.


Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.


Potrebné doklady

 •   Ohlásenie udržiavacích prác  (vzor tlačiva).
 •   Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe.
 •   Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.
 •   Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak práce uskutočňuje nájomca.
 •   Jednoduchý technický opis prác.
 •   Pri prácach na pamiatke alebo stavbe v pamiatkovej zóne stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov.


Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. Jaroslava Ferencková

Kontakt
Tel.:  052/ 43 912 05 (06)
e-mail: su@podolinec.eu

Doba vybavenia
do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia.
 
Poplatok
bez poplatku


K stiahnutiu

Nastavenia cookies