Volené orgány mesta

     Mesto Podolínec je samostatným samosprávnym územným celkom a združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uskutočňuje úkony súvisiace so správou mesta, jeho majetku a uskutočňuje záležitosti, ktoré ako jeho samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon.

Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta orgánmi mesta, hlasovaním obyvateľov mesta, verejným zhromaždením obyvateľov mesta.

 

Orgánmi mesta Podolínec v zmysle citovaného zákona sú:

  • mestské zastupiteľstvo
  • primátor mesta.
     

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta vo volebnom období 2010 - 2014  zložený  z 11 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

 

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

  •  komisie mestského zastupiteľstva. 
     

Mestské zastupiteľstvo mesta Podolínec zriadilo aj poriadkový útvar - Mestskú políciu mesta Podolínec.

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

Primátora mesta počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje v celom rozsahu právomocí zástupca primátora. Zástupcu primátora volí na návrh primátora z poslancov mestského zastupiteľstva mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Zástupca primátora je po celé svoje funkčné obdobie členom mestskej rady.

Ďalej mestské zastupiteľstvo zriaďuje funkciu dlhodobo uvoľneného člena mestskej rady, pričom zároveň na návrh primátora určí okruh úkonov a činností, ktoré je oprávnený vykonávať. 

Výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora je mestský úrad. Je zložený zo zamestnancov mesta a zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva, primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

Publikované: 7.8.2006 | Aktualizácia: 25.2.2024
Nastavenia cookies