Výrub drevín v intraviláne mesta

Obec ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §2 písm. f) zákona č. 415/2001 Z.z a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny udeľuje súhlas resp. nesúhlas na výrub drevín.

Žiadateľ je povinný pred uskutočnením výrubu podať písomnú žiadosť na mestskom úrade oddelenie správy majetku.

Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok podľa položky č. 160, zákona č. 145/1995 Z.z. o ochrane prírody:

  • 10 € fyzická osoba,
  • 100 € právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou.

Správny poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne na mestskom úrade v Podolínci.

Potrebné doklady:
    • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (nájdete TU),
    • kópia katastrálnej mapy so zakreslením drevín, o výrub ktorých žiadate,
    • súhlas vlastníka resp. spoluvlastníkov pozemku (nájdete TU),
    • doklad o uhradení správneho poplatku.

Vybavuje:
Správa majetku – Juliana Bialková

Kontakt
Tel.: 052/43 912 05
E-mail: sm@podolinec.eu

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín, príp. od jej doplnenia.

Poplatok:
Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok podľa položky č. 160, zákona č. 145/1995 Z.z. o ochrane prírody:
  • 10 € fyzická osoba,
  • 100 € právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou.

Správny poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne na mestskom úrade v Podolínci.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies