Rozkopávkové (výkopové) práce

Pri rozkopávkových a výkopových prácach je potrebný súhlas mestského úradu oddelenie správy majetku.
Na základe žiadosti o rozkopávkové práce sa vydáva žiadateľovi – investorovi povolenie na prekopanie.

Povolenie mesta je potrebné na pozemku vo vlastníctve Mesta Podolínec a týka sa:

  • prekopávky miestnych komunikácií, chodníka,
  • prekopávky zelene, spevnenej plochy,
  • prekopávky ornej pôdy,
  • prekopávky rigola.

 

Potrebné doklady:

Vybavuje: Správa majetku – Juliana Bialková

Kontakt: Tel.: 052/4391 205, E-mail: sm@podolinec.eu

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti na prekopanie, príp. jej doplnenia.

Poplatok: úhrada poplatku v hodnote 33,- € v zmysle VZN Mesta Podolínec o miestnych komunikáciách v pokladni Mesta Podolínec.

K stiahnutiu

Publikované: 9.8.2012 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies