Občan

Rozkopávkové (výkopové) práce

Pri rozkopávkových a výkopových prácach je potrebný súhlas mestského úradu oddelenie správy majetku.
Na základe žiadosti o rozkopávkové práce sa vydáva žiadateľovi – investorovi povolenie na prekopanie.

Povolenie mesta je potrebné na pozemku vo vlastníctve Mesta Podolínec a týka sa:

  • prekopávky miestnych komunikácií, chodníka,
  • prekopávky zelene, spevnenej plochy,
  • prekopávky ornej pôdy,
  • prekopávky rigola.


Potrebné doklady:

 
  žiadosť o povolenie na výkopové (rozkopávkové) práce (nájdete TU),
 
  zakreslenie situácie v katastrálnej mape,
 
•  úhrada poplatku v hodnote 33,- € v zmysle VZN Mesta Podolínec o miestnych komunikáciách v pokladni Mesta Podolínec.

Vybavuje:
Správa majetku – Juliana Bialková

Kontakt:
Tel.: 052/4391 205
E-mail:
sm@podolinec.eu

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania žiadosti na prekopanie, príp. jej doplnenia.

Poplatok:
úhrada poplatku v hodnote 33,- € v zmysle VZN Mesta Podolínec o miestnych komunikáciách v pokladni Mesta Podolínec.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies