Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Osvedčovaním podpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.
Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorá podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom.

Potrebné doklady: Občiansky preukaz, alebo pas, Originál listiny, Čestné vyhlásenie (tlačivo)

Kontakt: tel.:      052/ 43 912 05 (06), e-mail:  registratura@podolinec.eu

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: za osvedčenie podpisu 1,50 €, za osvedčenie listín za každú stranu 1,50 €, poplatok sa platí v hotovosti do pokladne mesta

Publikované: 10.10.2011 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies