Pamiatky

    Historické jadro mesta

   Na ochranu vzácnych urbanistických, architektonických, výtvarných a kultúrno-spoločenských hodnôt mesta vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. júna 1991 v meste Podolínec pamiatkovú rezerváciu.


 

Rímsko-katolícky Farský kostol Nanebovzatia panny Márie

Pôvodný kostol stál na mieste dnešného kostola a spomína sa v pápežskej listine pápeža Gregora IX. zo 7.Januara 1235, čo je zároveň najstaršia písomná zmienka o kostole na hornom Spiši i najstaršia písomná zmienka o meste. Tento kostol vypálili Tatári v roku 1285, opäť v roku 1287 v tomto roku v kostole zhorela aj šoltýska listina na Podolínec. Súčasný kostol sa v roku 1298 ešte len staval, keďže z tohoto roku sa zachovala listina Bazyla jeruzalemského arcibiskupa arménskeho obradu z roku 1298, v ktorej sa píše že na prosby krakovského biskupa Jána Muskatu, budú všetkým, ktorý budú pomáhať pri dostavbe kostola Nanebovzatia panny Márie a vyhotovení oltárov sv. Mikuláša a sv. Margity udelené odpustky.. viac ►►►

 

 


 

Kláštor

Podolínec - pohľadnica z roku 1891

Kláštor piaristov s kostolom

Objekt kláštora a kostola je jednou z významných dominánt Podolínca. 8. Novembra 1642, Stanislav Ľubomírsky vydával zakladaciu listinu pre piaristický kláštor v Podolínci. 21. Novembra odslúžil P. Conti v kaplnke nemocnice omšu o sv. Stanislavovi ku cti, ktorého mal byť postavený kostol v Kláštore. 10. Decembra sa uskutočnila omša za účasti Stanislava Lubonírskeho. Omšu celebroval správca rehole P. Franchi. Následne krakovský kanonik Krištof Sapelius posvätil základný kameň na mieste budúceho kostola postavil drevený kríž a mal kázeň. viac ►►►

História Kláštora piaristov


 

Kláštor piaristov 3D

Spišská renesančná zvonica

V období renesancie mesto vybudovalo typickú stavbu a to Spišskú renesančnú zvonicu. Zvonica vznikla prestavaním staršej stredovekej zvonice a to v roku 1659. Mesto vybudovalo zvonicu z niekoľkých dôvodov a to kvôli tomu, že na Spiši bolo zvykom vyzváňať aj viac ako 10 krát denne a niektoré zvonenia mohli trvať aj niekoľko hodín. Bolo bežným zvykom, že čim malo mesto väčšie zvony tým bolo bohatšie a na vyššej pozícií. Tiež môžeme predpokladať, že stará zvonica alebo veža kostola bola takýmto vyzváňaním poškodená lebo zvony pôsobia na stavbu statickou aj dynamickou silou. viac ►►►

 


 

Podolínec - historické námestie

Podolínske námestie

Mestské opevnenie

Keď Tatári vyplienili mesto, sv. Kunigunda kráľovná vykonala obhliadku spustošeného mesta. Legenda vraví." Na miestach kde sa zeme dotkli nohy Kunigundi vyschla tráva... "a na tých miestach začali Podolínčania budovať hradby... viac ►►►


 

Kláštor Piaristov na dobovej pohľadnici

Historické pamiatky mesta Podolínec


 

Kostol s rotundou Svätej Anny (Metercie)

Nachádza sa na mestskom cintoríne. Je to najstaršia stavba nielen v meste ale aj na severnom Spiši. Objekt bol postavený v troch stavebných etapách. Najstaršiu časť tvorí podkovovitá románska stavba (apsida) s úzkym štrbinovým okienkom z prvej polovice 13. storočia, ku ktorej začiatkom 14. storočia pristavali ďalšiu centrálnu, gotickú oktogonálnu loď. Okolo roku 1600 pristavali na západnej strane pozdĺžnu renesančnú loď, ktorú spojili s oktogónom vybúraním jeho troch západných stien. viac ►►►

 

 


 

Mestský hrad Ratúš

Aj keď o Podolínskom hrade vieme toho pomerne málo, predsa ho vieme presne datovať. Kráľ Žigmund Luxembursky vydal pre Imricha z Perína povolenie na výstavu hradu, alebo pevnôstky vo vnútri hradieb z kameňa alebo dreva a to 10. 4. 1409. S výstavbou hradu z kameňa vo vnútri hradieb sa ihneď začalo, keďže Podolínsky hrad pod názvom "opidium Podolinecz cum fortalicio" sa spomína v zálohovej listine kráľa Žigmunda Luxemburského vydanej v Záhrebe v roku 1412. viac ►►►

 

 

 

 


 

Námestie na dobovej pohľadnici

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého

Barokovo-klasicistická stavba. Socha - podľa dokladu ju dali vystaviť obyvatelia v roku 1792. Výstavbu kamennej kaplnky údajne iniciovali pastieri oviec po jednej z najväčších povodní, ktorá bola v roku 1813. Spomína ju aj kanonická vizitácia z roku 1832 aj kresba Podolínca z roku 1836. viac ►►►

 

 


 

Farský kostol - histotrická fotografia

Historické centrum mesta a meštianske domy

Pôvodné osídlenie mesta malo tvar na východ otvorenej šošovky, ktorú pretínala cesta do Poľska. V severných častiach námestia boli vsunuté neskôr dva bloky domov, medzi ktorými viedla cesta smerom na Starú Ľubovňu. Na severnom okraji mesta bol postavený v polovici 17. storočia kláštor a kostol piaristov, ktorý sa zapojil do obranného systému mesta. Za blokmi domov námestia sa vytvoril druhý a neskorý tretí uličný okruh. viac ►►►


 

Dobová pohľadnica Podolínca

Židovské pamiatky

V minulosti bola meste aj náboženská menšina a to židia. Židia mali v meste vlastnú synagógu, ktorá stála za mestskými hradbami pri bývalej dolnej bráne blízko kláštora piaristov. V roku 1859 požiadali židia o výstavbu modlitebne. Jednoduchá stavba mala za múrmi sedlovú strechu. Na vrchole priečelia bol symbol dekalógu. Schátrané pozostatky židovskej synagógy boli v roku 1988 zbúrané. viac ►►►

 

 


 

Ostatné kaplnky v meste

201810291212080.img-2951

Obyvatelia mesta boli tvrdo skúšaní živelnými pohromami, či už povodňami, zemetrasením, požiarmi, morom ale aj nepokojmi a vojnami. Taktiež neúrodou, suchom a prívalovými dažďami. V týchto trápeniach im pomáhala viera, preto obyvatelia mesta stavali pri cestách ale aj na poliach malé kaplnky, kde sa mohli utiekať k Bohu... Dnes nevedno koľko takých kaplniek v meste bolo, ale niektoré z nich sa nám zachovali.

viac ►►►

Podolínec

Podolínec

Súvisiace video

Historické pamiatky - Podolínec Prehrať Video
Historické pamiatky - Podolínec
Publikované: 23.7.2006 | Aktualizácia: 31.10.2018
Nastavenia cookies