Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o stavebné povolenie – fyzické osoby (vzor tlačiva).
  • Žiadosť o stavebné povolenie – právnické osoby (vzor tlačiva).
  • Prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie (vzor tlačiva).


Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. Jaroslava Ferencková

Kontakt
Tel.: 052/ 43 912 05 (06)
e-mail: su@podolinec.eu

Doba vybavenia
30-60 dní

Poplatok
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a rozpočtového nákladu, v hotovosti v pokladni MsÚ.

K stiahnutiu

Publikované: 22.11.2011 | Aktualizácia: 18.3.2019
Nastavenia cookies