Mestský úrad

Výrub drevín

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny?

- Na stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2.
- Na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
- Na stromy s obvodom kmeňa väčším ako 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.
- Vždy, ak sa drevina nachádza vo verejnej zeleni alebo na cintoríne. V takomto prípade občan podáva podnet na výrub adresovaný na MsÚ

 

 

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade:

1. rezov ovocných stromov
2. bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na majetku.
Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda mesta. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.


Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:
- zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia
- nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch
- narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny

Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na mestskom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín ktorá musí obsahovať:

1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa
2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie
3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny
4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať - druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou
5. odôvodnenie žiadosti
Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy:
1. list vlastníctva nie starší ako tri mesiace
2. doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni mesta FO - 10 €, PO - 100 €
3. kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako tri mesiace

 

Prílohy