Ohlásenie stavebných úprav

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.


Potrebné doklady

  •     Ohlásenie stavebných úprav (vzor tlačiva).
  •     Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe.
  •     Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.
  •     Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca.
  •     Jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.
  •     Jednoduchý technický opis úprav.
  •     Pri úpravách pamiatky alebo stavby v pamiatkovej zóne stanovisko Krajského pamiatkového úradu.


Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. Jaroslava Ferencková

Kontakt
Tel.:  052/43 912 05 (06)
e-mail:
su@podolinec.eu

Doba vybavenia
do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Poplatok
bez poplatku

K stiahnutiu

Nastavenia cookies