Mestský úrad

Dane a miestne poplatky

Elektronicky editovateľné tlačivá:

K stiahnutiu

 VZORY tlačív:

Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - PO - platné od 01.01.2013
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - FO - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV - II. oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI  ZO STAVIEB stavba slúžiaca na jeden účel - III. oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI  ZO STAVIEB stavba slúžiaca na viaceré účely - III. oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI Z BYTOV - IV.oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA PSA - V.oddiel - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY - VI.oddiel  - platné od 01.01.2013
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE- VII.oddiel - platné od 01.01.2013
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - platné od 01.01.2013
POUČENIE na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len priznanie) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) - platné od 01.01.2013