Mestský úrad

Kontakty úradu

Korešpondenčná adresa

Mestský úrad Podolínec
Námestie Mariánske 3
065 03 Podolínec

 

Telefónne čísla

phone
 •  Mestský úrad

 

tel: 052/ 4391205

tel: 052/ 4391206

 • Primátor

Mgr. Jaroslav Seman

 

tel: 052/ 4391205

mobil: 0903 251 424

 • Prednosta

Ing. Juraj Špes

 

tel: 052/ 4391205

mobil: 0903 418 173

 •  Mestská POLÍCIA

 

tel: 052/ 4391205

mobil: 0914 333 387

  
 •  HASIČI - DHZ - tiesňové čísla

mobil: 0940 600 112

mobil: 0918 863 025

 •  Lesy mesta Podolínec s.r.o.
tel: 052/ 4391415
 •  Mestská knižnica
tel: 052/ 4391490
 • Mestské kultúne stredisko - správca  
 tel: 052/ 4391205 
 •  Správca domu smútku
mobil: 0904 547 595
 •  FAX
052/ 4391207 
 •  Terénna socialna práca
mobil: 0914 333 385

                                                    


E-mail - Mestský úrad

 •  mestský úrad
mupodolinec@podolinec.eu
 •  informácie
info@podolinec.eu
 •  primátor mesta
primator@podolinec.eu
 • prednosta
prednosta@podolinec.eu
  
 •  hlavný kontrolór mesta
kontrolor@podolinec.eu
 •  mestská polícia
mpolicia@podolinec.eu
 •  mestská knižnica
kniznica@podolinec.eu
 •  evidencia obyvateľstva
registratura@podolinec.eu
 •  matrika
matrika@podolinec.eu
 •  stavebný úrad
su@podolinec.eu
 •  správa majetku, komunikácií a živ. prostredia
sm@podolinec.eu
 •  učtáreň
uctaren@podolinec.eu
 • Lesy mesta Podolínec s.r.o.
lmp@lmp.sk
 • Správca IT
sit@podolinec.eu

 


E-mail - Poslanci Mestského zastupiteľstva

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Bankové spojenie - číslo účtu MÚ Podolínec

VÚB banka, pobočka Podolínec
Ul. sv. Anny 1
065 03 Podolínec

 

Bankový účet IBAN č.: SK19 0200 0000 0026 0611 0051

 

 

Tiesňové čísla - HASIČI Podolínec

0940 600 112, 0918 863 025

Na tieto čísla môžu občania volať 24 hodín denne a ohlasovať požiare, alebo iné udalosti. Číslo je súčasťou systému včasného varovania, cez neho budú upozornení všetci hasiči. Podrobnosti o systéme včasného varovania sú tu: http://www.systemhasici.sk/