Mestský úrad

V PRÍPADE ÚNIKU RÁDIOAKTÍVNEJ LÁTKY

(alebo pri použití jadrových zbraní)

  • čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch),
  • pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v čase, než ste sa stačili ukryť, potom:

   •  pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprie­vzdušného obalu a nepoužívajte ich,

   •  dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite si oči, ústa, vyčistite si nos a uši,

   •  ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,

  • uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia,
  • sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
  • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
  • jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie ató­movej elektrárne. Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na krabičke alebo v informačnom letáčiku,
  • zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovo­cie a zeleninu,
  • pripravte si evakuačnú batožinu,
  • čakajte na ďalšie pokyny,
  • postarajte sa o hospodárske zvieratá: zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín a vody na dva dni zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fó­liou z plastu a pod.