Ohlásenie drobnej stavby

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m a podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m. Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.


Potrebné doklady

  • Ohlásenie drobnej stavby (vzor tlačiva).
  • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku.
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.
  • Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach.
  • Jednoduchý technický opis stavby.
  • Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu.
  • Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Obvodného pozemkového úradu.
  • Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby.
  • Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.


Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. Jaroslava Ferencková

Kontakt
Tel.:  052/43 912 05 (06)
e-mail: su@podolinec.eu

Doba vybavenia
do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia

Poplatok
bez poplatku

K stiahnutiu

Nastavenia cookies