Mestské zastupiteľstvo

O Mestskom zastupiteľstve

Orgánmi Mesta Podolínec sú Mestské zastupiteľstvo v Podolínci a primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Podolínci je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.

Počet poslancov na celé volebné obdobie (štyri roky) určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Mestské zastupiteľstvo v Podolínci je zložené z 11 poslancov.

Mestské  zastupiteľstvo  rozhoduje  o  základných  otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené:

 •  určovať  zásady  hospodárenia  a  nakladania  s  majetkom mesta a s  majetkom štátu,  ktorý užíva,  schvaľovať najdôležitejšie úkony  týkajúce sa  tohto majetku  a kontrolovať  hospodárenie s ním, 
 • schvaľovať  rozpočet  mesta  a  jeho  zmeny,  kontrolovať  jeho    čerpanie a  schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu    komunálnych dlhopisov,  schvaľovať zmluvu uzavretú  podľa § 20 ods. 1, rozhodovať  o  prijatí úveru alebo  pôžičky, o prevzatí  dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku, 
 • schvaľovať  územný  plán  mesta  alebo  jeho  časti  a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, 
 • rozhodovať o zavedení a  zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,  
 • určovať  náležitosti  miestnej  dane  alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
 • vyhlasovať  hlasovanie  obyvateľov  mesta  o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, 
 • uznášať sa na nariadeniach, 
 • schvaľovať dohody  o medzinárodnej spolupráci  a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1, 
 • určovať  organizáciu mestského  úradu a  určovať plat  primátora a hlavného kontrolóra, 
 • zriaďovať  funkciu  hlavného  kontrolóra  a  určovať mu rozsah pracovného úväzku, 
 • schvaľovať poriadok odmeňovania  zamestnancov mesta vypracovaný podľa  osobitného   predpisu,  ako  aj   ďalšie  predpisy (rokovací poriadok a pod.), 
 • zriaďovať,  zrušovať  a  kontrolovať  rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich   (riaditeľov), zakladať a zrušovať   obchodné  spoločnosti a iné právnické  osoby a schvaľovať zástupcov mesta  do ich  štatutárnych a kontrolných orgánov,  ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe, 
 • schvaľovať   združovanie  mestských   prostriedkov  a  činností  a účasť   v   združeniach,   ako   aj   zriadenie   spoločného  regionálneho alebo záujmového fondu, 
 • zriaďovať  a  zrušovať  orgány  potrebné  na  samosprávu  mesta a určovať náplň ich práce, 
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny, 
 • ustanoviť erb  mesta, vlajku mesta, pečať  mesta, prípadne znelku mesta.

Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Mestské zastupiteľstvo vyhlási svoje rokovanie za neverejné ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. Obchodný zákonník, zákon o bankách, zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon o ochrane osobných údajov).  V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ obyvateľ mesta, rozhodne o tom MsZ hlasovaním.

 

Publikované: 7.8.2006 | Aktualizácia: 30.11.2023
Nastavenia cookies