Mestský úrad

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

 

112   -  jednotné číslo tiesňového volania 

(integrovaný záchranný systém)

alebo:

- v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte:

150  -   Hasičský a záchranný zbor

- v prípade ohrozenia života a zdravia volajte:

155  -   Zdravotnú záchrannú službu

- v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte:

158  -   Políciu