Mestský úrad

KAM ÍSŤ V PRÍPADE VYHLÁSENIA EVAKUÁCIE ?

Po vyhlásení evakuácie postupujte nasledovne:

 • Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 • Pripravte si a vezmite so sebou evakuačnú batožinu.
 • Uzamknite byt.
 • Presvedčite sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 • V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im.
 • Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
 • Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
 • Vykonajte presun do evakuačného strediska tak ako je uvedené v nasledujúcej časti.

V evakuačnom stredisku sa dozviete, kde je vaše miesto ubytovania. Miesta ubytovania sú plánované na území obvodu Trenčín.

Evakuačné strediská a miesta ubytovania evakuovaných

Evakuačné strediská (EST) sú zariadenia určené na zabezpečenie organizácie a plynulé­ho riadenia odsunu evakuovaných do určených miest ubytovania. Tu sa zhromaždí evaku­ované obyvateľstvo pred odsunom do miest ubytovania. Miesto ubytovania evakuovaných (MUE) je zariadenie určené na ubytovanie dočasný pobyt evakuovaných, tvorí ho spravi­dla obec- mesto alebo konkrétne rekreačné, kultúrne, spoločenské, zdravotnícke, sociál­ne, školské, športové alebo iné zariadenia vhodné na ubytovanie evakuovaných.

Odporúčaný postup pri evakuácii obyvateľstva podľa rozdelenia do skupín.

 • Deti zo škôl a školských zariadení
Deti zo škôl a školských zariadení

   • deti umiestnené v materských školách sa po vyhlásení evakuácie odovzdajú rodičom a evakuujú sa v skupine ostatného obyvateľstva,

   • deti zo základných škôl sa posielajú domov a evakuujú sa v skupine ostatného oby-vateľstva,

   • deti nevyzdvihnuté zo škôl a školských zariadení a deti zo školských zariadení s celo­dennou starostlivosťou sa evakuujú so školským zariadením,

   • školy a školské zariadenia plnia funkciu evakuačného strediska.

 • Matky v domácnostiach s deťmi predškolského veku, s deťmi vyzdvihnutými alebo po­slanými domov z predškolských a školských zariadení sa evakuujú prostredníctvom eva-kuačného strediska, ktoré zriaďuje obec – mesto.
 • Zdravotne postihnutí občania v domácnosti evakuujú s rodinnými príslušníkmi alebo s osobami, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu.
 • Deti zo zdravotníckych zariadení, ktorým sa rozumie napr. dojčenský ústav, pôrodnícke a detské oddelenie nemocnice, a deti zo zariadení sociálnej starostlivosti sa zásadne evakuujú s týmto zariadením. Zariadenie zároveň plní funkciu evakuačného strediska. Tieto deti sa ubytovávajú v zariadeniach obdobného druhu v miestach ubytovania eva­kuovaných.
 • Ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti sa evakuu­jú s týmito zariadeniami do vopred určeného obdobného, podmienkami zodpovedajú­ceho zariadenia. zariadenie plní funkciu evakuačného strediska.

Evakuáciu ostatného obyvateľstva riadi EVAKUAČNÁ KOMISIA MESTA PO EVAKUAČNÝCH STREDISKÁCH.

Upozornenie !

Všetky presuny do vzdialenosti 5 km sa vykonávajú peši. Pre matky s deťmi do 3 rokov, pre starých a imobilných ľudí budú do 4 hodín po vyhlásení evakuácie pristavené autobusy, ktoré ich odvezú do najbližšej stanice nástupu, alebo priamo do miest ubytovania.

 

Poznámka:

V prípade úniku nebezpečnej látky zo stacionárnych zdrojov alebo pri ich preprave, bude vyhlásená evakuácia ohrozeného územia. O skončení ohrozenia budú obyvatelia in­formovaní a budú sa môcť vrátiť do svojich domovov.