Občan

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. V Podolínci sa sobáše konajú vo veľkej zasadačke Mestského úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady

 • žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad),
 • rodný list obidvoch snúbencov,
 • občianske preukazy obidvoch snúbencov,
 • rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný  rozsudok o rozvode,
 • vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky,
 • v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • doklad o pobyte,
 • potvrdenie o osobnom stave,
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený,
 • iný doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.


Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny.
Doklady musia  byť preložené súdnym tlmočníkom.
Jeden zo snúbencov musí mať trvalý pobyt v matričnom obvode Podolínec. Do matričného obvodu Podolínec spadá mesto Podolínec, obec Nižné Ružbachy, obec Vyšné Ružbachy a obec Lomnička.
Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode.
 
Vybavuje
Matričný úrad – p. Anna Selepová
Interné matričné tlačivá vypisuje pracovníčka matričného úradu.
 
Kontakt
tel.:          052/ 43 912 05 (06)
e-mail:      matrika@podolinec.eu
 
Doba vybavenia
na počkanie
 
Poplatok

 • Uzatvorenie manželstva medzi občanmi SR: bez poplatku - jeden so snúbencov musí mať trvalý pobyt v matričnom obvode Podolínec.Do matričného obvodu Podolínec spadá mesto Podolínec, obec Nižné Ružbachy, obec Vyšné Ružbachy a obec Lomnička.
 • Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom je spoplatnené.
 • Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami je spoplatnené.
 • Povolenie na uzatvorenie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom je spoplatnené.
 • Povolenie na uzatvorenie manželstva mimo určenej doby je spoplatnené.
 • Poplatok sa platí do pokladne mesta.

 
O presnej výške poplatku sa informujte priamo na matričnom úrade.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies