Občan

Územné konanie

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov
Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Potrebné doklady

  • Návrh na vydanie územného rozhodnutia (vzor tlačiva).
  • List vlastníctva.
  • Doklad o uhradení správneho poplatku.
  • Kópia z katastrálnej mapy.
  • Zoznam známych účastníkov územného konania.
  • Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta.
  • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku.
  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie 2x.
  • Doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu.


Vybavuje

Stavebný úrad - Ing. Jaroslava Ferencková

Kontakt
Tel: 052/43 912 05 (06)
e-mail: su@podolinec.eu
 
Doba vybavenia
30 - 60 dní

Poplatok
Podľa platného sadzobníka správnych poplatkov, v hotovosti v pokladni MsÚ.

K stiahnutiu

Nastavenia cookies