Poskytovanie územno-technických informácií

Územnotechnické informácie pre prípravu investičných zámerov mesta – vyjadrenie mestského úradu s prípadnými prílohami, vo väzbe na spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Podolínec alebo spracované územnoplánovacie podklady, sú poskytované na požiadanie vo forme písomnej odpovede alebo ústnej konzultácie.

          •  Ústna alebo písomná špecifikácia požiadavky na poskytnutie územno-technickej informácie.

Vybavuje:
Stavebný úrad – Ing. Jaroslava Ferencková
Správa majetku mesta – Juliana Bialková

Kontakt:
Tel.:  052/ 43 912 05 (06)
e-mail:  su@podolinec.eu, sm@podolinec.eu

 

Doba vybavenia
do 30 dní, ústne informácie v rámci stránkových dní na počkanie

Poplatok:
bez poplatku

Nastavenia cookies