Hlavný kontrolór mesta

Ing. Jana Antoni

      Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca mestského zastupiteľstva v obci, ktorej bol zvolený, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného mestom, prípadne v inom kontrolnom orgáne mesta. 

Hlavný kontrolór najmä vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade, rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta,
 • hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta,
 • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.

 

 • Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány mesta a pracovníkov mesta s výnimkou pracovníkov mestskej polície a mestského hasičského zboru.
 • Hlavného kontrolóra do funkcie volí mestské zastupiteľstvo.
 • Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný najmenej raz ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
 • Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých  dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
 • Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
 • Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií obyvateľov.

 

e-mail:  kontrolor@podolinec.eu

 

 

Publikované: 7.8.2006 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies