Osobitná matrika

Do osobitnej matriky v Bratislave sa zapisujú všetky matričné udalosti, ktoré nastali slovenským občanom v cudzine:

  •        narodenie dieťaťa v cudzine (tlačivo)
  •        uzatvorenie manželstva v cudzine   (tlačivo)
  •        úmrtie občana v cudzine (tlačivo)

Tieto udalosti nahlási občan na príslušnú matriku podľa miesta trvalého pobytu, ktorá zabezpečí zápis do osobitnej matriky a vystavenie matričných dokladov na použitie v SR.

Ak sa občan zdržiava v zahraničí vybavuje zápis cez veľvyslanectvo v danom štáte kde sa zdržuje.

UPOZORNENIE
Pracovisko Osobitnej matriky nepreberá žiadne žiadosti na zápis od občanov. Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín.
Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami.
Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát) v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady

  •        Rodný list
  •        Sobášny list
  •        Úmrtný list
  •        Občiansky preukaz žiadateľa

 

Interné matričné tlačivá vypisuje pracovníčka matričného úradu.

Kontakt

tel.:      052/ 43 912 05 (06)
e-mail:  
matrika@podolinec.eu

Doba vybavenia

do 3 mesiacov

Poplatok

bez poplatku
 

K stiahnutiu

Publikované: 14.10.2011 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies