OZNAM v súvislosti s KORONAVÍRUSOM

1. Základné informácie o ochorení
1.1. Coronavírus
spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v Číne na konci roka 2019, predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí nebol doposiaľ známy. Ochorenie patrí medzi kvapôčkovú infekciu. Odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní (priemerne 6 dní).


1.2. Prenos ochorenia
Jedná sa o kvapôčkovú infekciu, prenos ochorenia sa uskutočňuje inhaláciou vzduchu kontaminovaného výlučkami horných dýchacích ciest chorého - pri kýchaní a kašľaní v nevetraných priestoroch s vysokou koncentráciou ľudí.


1.3. Príznaky ochorenia
a) horúčka 38 °C a viac
b) kašeľ
c) sťažené dýchanie
d) bolesť svalov
e) bolesť hlavy
f) únava


1.4. Preventívne opatrenia
Je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:
a) umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
b) očí, nosa i úst sa nedotýkať neumytými rukami,
c) zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
d) vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
e) ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe,
f) v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
g) mäso a vajíčka dôkladne prevariť,
h) zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.


1.5. Pravidlá pre čisté ruky:
a) každé umývanie rúk má trvať 40 - 60 sekúnd,
b) navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla,
c) ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne,
d) trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani,
e) nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne,
f) ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne,
g) ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom.


1.6. Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu:
a) naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk,
b) preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne,
c) trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne,
d) uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň,
e) krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne- spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne.
Keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované.


1.7. Ruky si umývajte:
a) po každom návrate domov (do práce...) z vonkajšieho prostredia,
b) pri akomkoľvek pocite nečistých rúk,
c) po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,
d) pred, počas a po príprave jedla- pred konzumáciou jedla,
e) po každom použití toalety,
f) pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky,
g) po manipulácii so zvieratami a ich krmivom,
h) po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
i) pred a po návšteve nemocnice, lekára.


1.8. Odporúčania pre cestovateľov:
Je potrebné kontrolovať' svoj zdravotný stav počas 14 dní od príchodu z oblasti zasiahnutej ochorením COVID-19 (kašeľ, bolest' hrdla, dýchavičnosť', horúčka). V tomto čase je dôležité myslieť na prevenciu. Pri kýchnutí si treba zakryť nos a ústa jednorazovou papierovou vreckovkou, ktorú treba následne zahodiť do koša, rovnako je potrebné si často umývať ruky mydlom a vodou. Ak je podozrenie, že by osoba mohla byť nakazená koronavírusom a ešte sa u nej neprejavili žiadne symptómy, je možné, vzhľadom na jej vlastné rozhodnutie, podstúpiť domácu izoláciu na 14 dní v samostatnej izbe, v domácnosti zvýšiť intenzitu dezinfekcie povrchov a používať ochranné prostriedky. V prípade bezpríznakových osôb ide o štandardný postup aj v iných európskych krajinách bez potreby zavedenia prísnych karanténnych opatrení.
V prípade výskytu klinických príznakov do 14 dní po návrate je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze. Ak je nevyhnutné poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe s klinickými príznakmi, je potrebné kontaktovať operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (všeobecný lekár a záchranári postupujú v uvedenej situácii s dôrazom na dodržiavanie potrebných preventívnych opatrení tak, ako sú uvedené v Usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti s novým koronavírusom).
1.9. Otázky súvisiace s ochorením COVID-19 zodpovedia na telefonických linkách s nepretržitou prevádzkou (24/7):


▪ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682,
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580,
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave - 0917 426 075,
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre - 0948 495 915,
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053,
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne - 0911 763 203,
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach - 0918 389 841,
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - 0911 908 823,
▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline - 0905 342 812,
email: novykoronavirus@uvzsr.sk


2. Definícia prípadu
2.1 Suspektný prípad (osoba podozrivá z ochorenia) vyžadujúci si laboratórnu diagnostiku

Osoba s akútnou respiračnou infekciou (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov):
a) kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka), s potrebou alebo bez potreby hospitalizácie, ktorá spĺňa aspoň jedno z nasledujúcich epidemiologických kritérií:
b) do 14 dni pred nástupom príznakov bola v úzkom kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom ochorenia na koronavírus 2019-nCoV;
alebo
c) do 14 dni pred nástupom príznakov cestovala do oblasti s prebiehajúcim prenosom koronavírusu 2019-nCoV v komunite,
alebo
d) do 14 dni pred nástupom príznakov pracovala alebo navštívila zdravotnícke zariadenie, kde boli liečení pacienti s ochorením spôsobeným koronavírusom 2019-nCoV.


2.2 Pravdepodobný prípad
Je prípad, u ktorého laboratórnym vyšetrením nebol koronavírus 2019-nCoV jednoznačne vylúčený.


2.3 Potvrdený prípad
Je osoba s laboratórne potvrdeným koronavírusom 2019-nCoV bez ohľadu na klinické príznaky a symptómy.


3. Definícia osôb v kontakte
3.1 Úzky kontakt (vysoké riziko expozície)

Úzky kontakt suspektného, pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu ochorenia koronavírusom 2019-nCoV je definovaný ako:
a) osoba, ktorá žije v rovnakej domácnosti ako prípad s koronavírusom 2019-nCoV,
b) osoba, ktorá mala úzky kontakt alebo bola v uzavretom priestore s prípadom koronavírusu 2019-nCoV,
c) zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad s koronavírusom 2019-nCoV alebo laboratórni pracovnici, ktorí manipulujú so vzorkami koronavírusu 2019-nCoV,
d) osoba, ktorá cestovala spolu s pacientom s ochorením spôsobeným koronavírusom 2019-nCoV. Pri leteckej doprave sa za úzky kontakt považujú osoby sediace v rámci dvoch sedadiel okolo pravdepodobného prípadu 2019-nCoV, osoby poskytujúce starostlivosť a stewardi obsluhujúci v časti lietadla, v ktorej bol pravdepodobný prípad usadený (ak
závažnosť symptómov prípadu naznačuje rozsiahlejšie riziko, za blízke kontakty sa môžu považovať pasažieri sediaci v časti lietadla v blízkosti pravdepodobného prípadu alebo všetci pasažieri).


3.2 Bežný kontakt (nízke riziko expozície)
Bežný kontakt suspektného, pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu ochorenia 2019-nCoV je definovaný ako:
a) osoba, ktorá nemala úzky kontakt s prípadom ochorenia na koronavírus 2019-nCoV,
b) osoba, ktorá sa zdržiavala v oblasti, kde sa predpokladá komunitný prenos koronavírusu 2019.nCoV.


4. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s prípadom 2019-nCoV
Protiepidemické opatrenia pre kontaktné osoby sú založené na najnovších dostupných znalostiach, ako je uvedené nižšie:
a) inkubačný čas ochorenia na koronavírus 2019-nCoV je 2-14 dní.
b) za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi, predpokladá sa, že pacient je infekčný pred nástupom prvých príznakov.
c) predpokladá sa prenos najmä vzdušnou cestou. Fekálno-orálny prenos nie je vylúčený.


4.1 Protiepidemické opatrenia vykonávané pri úzkom kontakte
a) dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený zdravotný dozor, karanténa) je 14 dní od ostatného kontaktu s prípadom 2019-nCoV a nariaďuje ich príslušný RÚVZ,
b) nariadenie sledovania príznakov typických pre ochorenie spôsobené 2019.nCoV (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka),
c) zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a hromadných podujatí),
d) zákaz cestovania,
e) izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s rizikovými faktormi pre aktiváciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod.,
f) obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy na základe zhodnoteného rizika,
g) v prípade objavenia sa príznakov okamžité telefonické hlásenie ošetrujúcemu lekárovi a územne príslušnému regionálnemu hygienikovi.


4.2 Protiepidemické opatrenia vykonávané pri bežnom kontakte
a) pri bežnom kontakte sa osoba sama sleduje 14 dní od ostatného kontaktu s prípadom koronavírusu 2019-nCoV,
b) osoba sama sleduje vznik klinických príznakov typických pre ochorenie spôsobené koronavírusom 2019-nCoV (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka),
c) v prípade objavenia sa príznakov okamžite telefonicky hlási ošetrujúcemu lekárovi a postupuje podľa jeho pokynov.
Ak sa za 14 dní od ostatnej expozície nevyskytnú u týchto kontaktov žiadne klinické príznaky, osoby sa ďalej nepovažujú za rizikové.


V zmysle záverov stretnutia Ústredného krízového štábu prijíma Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nemôže byť uzatvorený, ale cieľom prijatých opatrení je eliminácia pohybu klientov na úradoch.
Preberanie všetkých potrebných písomnosti a náležitosti, ktoré musí úrad v zmysle zákona od klientov prebrať, bude prebiehať na recepcii úradu, aby sa obmedzil pohyb klientov po úrade.
Riaditeľ úradu zabezpečí aby počas tohto obdobia boli na recepcii zastúpení vždy minimálne jeden zamestnanec sekcie služieb zamestnanosti, jeden zamestnanec sekcie sociálnych vecí.


5. Služby zamestnanosti
5.1. Oddelenie služieb pre občana a zamestnávateľa
: a) telefonicky, e-mailom, písomným oznámením na vývesných tabuliach úradu, na web stránke úradu oznámi všetkým klientom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu (ak bude určený presný dátum uvedie od - do, ak nie, tak až do odvolania), že sa všetky termíny na úradoch práce rušia, rovnako bude samostatná informácia aj pre zamestnávateľov, b) pre UoZ, ktorý si bude chcieť podať osobne žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ, sa bude za osobné podanie žiadosti považovať podanie prostredníctvom e-mailu v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania (informácia musí byť aj zverejnená na vývesných tabuliach, na web stránke úradu, odporúčame zapojiť aj miestne média), c) nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností; ďalší termín pre UoZ je úrad povinný určiť písomne, a to listom alebo e-mailom (zaslanie môže byť aj do elektronickej schránky klienta), d) v spisoch dotknutých UoZ sa urobí záznam, že z dôvodu krízovej situácie v trvaní od - do, sa nedostavenie v stanovenom termíne považuje za splnenie povinnosti v zmysle zákona o službách zamestnanosti (§ 34), e) nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností, f) nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii, vrátane DPN a OČR UoZ počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností, g) zruší všetky pripravované VK, písomne prostredníctvom DMS (doručením do elektronickej schránky) oznámia zamestnávateľovi dôvody zrušenia VK až do odvolania, h) zruší všetky plánované stretnutia so zamestnávateľmi, osobné návštevy u zamestnávateľov, burzy práce a výberové konania, i) zruší všetky IPS aktivity pre UoZ, j) v čo najväčšej miere obmedzí komunikáciu s klientmi, vrátane zamestnávateľov len na telefonický a elektronicky kontakt, s maximálnym eliminovaním osobného kontaktu, k) zastaví výkon kontrol dodržiavania liečebného režimu.
5.2. Oddelenie správneho konania a) v termíne uvedenom ako obdobie krízovej situácie sa bude požadovať len písomné stanovisko na vyjadrenie, prípadne telefonicky je možné urobiť záznam k vyjadreniu sa podľa zákona o správnom konaní pred vydaním rozhodnutia, b) ak sa klient počas obdobia krízovej situácie nedostaví na výzvu, úrad konanie vo veci vyradenia preruší až do skončenia krízového režimu.
5.3. Oddelenie aktivačných centier a) zamestnanci obmedzia kontakty s klientmi počas krízovej situácie, pozastaví výkon činnosti zamestnancov AC v obciach, b) aktivačné centrum nebude vydávať nové ponuky v rámci aktivačnej činnosti, c) ak občan prijal ponuku podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi") a z dôvodu krízovej situácie sa nebude zúčastňovať výkonu činností, až do odvolania sa budú v dochádzke hodiny vykazovať ako odpracované, d) rovnaký postup je potrebné uplatniť aj v prípade aktivačnej činnosti občanov podľa ustanovenia § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, tzn. hodiny v dochádzke vykázať ako odpracované, e) všetkým organizátorom aktivačnej činností podľa § 10 a § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi zašle písomnú informáciu do elektronickej schránky, že z dôvodu vzniku krízovej situácie sa až do odvolania zastavuje výkon všetkých činností. Zároveň v uvedenom období budú klientmi neodpracované hodiny považované za odpracované a takto budú aj zo strany organizátorov vyhodnotené, f) v prípade aktivačnej činnosti UoZ podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti") sa spojí so starostami (telefonicky, e-mailom, zaslaním informácie do elektronickej schránky), ktorí výkon aktivačnej činnosti organizujú a na obdobie mimoriadnej situácie výkon prác zastavia; v dochádzke vykážu odpracované hodiny, g) zastaví výkon kontroly dodržiavania liečebného režimu.
5.4. Odbor služieb zamestnanosti (oddelenie AOTP a ESF, oddelenie poradenstva a vzdelávania) a) zastaví všetky aktivity zamerané na zvyšovanie zamestnateľnosti pre UoZ, t. j. zastavenie všetkých realizovaných národných projektov a projektov, prípadne tých projektových aktivít, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb, ako napr. NP PIP, Pripravený na prácu, Cesta na trh práce (aktivita č. 6) rekvalifikačné a kompetenčné kurzy, všetky vzdelávacie kurzy (§ 46), b) zastaví ponúkanie nových poradenských a vzdelávacích aktivít, c) zastaví uzatváranie nových dohôd s UoZ, d) písomne informuje organizátorov jednotlivých projektov, aktivít, externých partnerov o pozastavení (prerušení) všetkých aktivít a informáciu zašle do ich elektronickej schránky, e) písomne alebo telefonicky informuje zapojených UoZ o pozastavení všetkých aktivít a následne aj vypracovať dodatky k uzatvoreným dohodám,

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies