Historické centrum mesta a meštianske domy

Podolínec

       Pôvodné osídlenie mesta malo tvar šošovky, ktorú pretínala cesta do Poľska. V severných častiach námestia boli vsunuté pozdnejšie dva bloky domov, medzi ktorými viedla cesta smerom na Starú Ľubovňu. Na severnom okraji mesta bol postavený v polovici 17. storočia kláštor a kostol piaristov, ktorý sa zapojil do obranného systému mesta. Za blokmi domov námestia sa vytvoril druhý a neskorý tretí uličný okruh. Meštianske domy námestia sú zväčša neskororenesančného typu zo začiatku a z prvej polovice 17. storočia. Neskoršie stavebné úpravy sa dotýkali najmä fasád. Všetky meštianske domy sú jednopodlažné. Dodnes si zachoval gotický charakter dom č. 15 z 15. storočia. Medzi oknami domu sú barokovo upravené obrazy „sv. Trojice“ a „Útek z Egypta“ z konca 18. storočia. Miestnosti sú zaklenuté krížovými klenbami. Domy č. 17, 18, 24, 38, 51 v jadre mesta sú renesančné, barokovo alebo klasicisticky upravené. Na spojovacej uličke ku kláštoru je 6 neskororenesančných domov zo 17. storočia, ktoré tvoria pohľadový doplnok k dominante piaristického kostola. Neporušený charakter si zachovali domy č. 4, 6 – 14, 16. Všetky sú zo 17. storočia. Dominantu námestia tvorí mestský dom „Ratuš“, postavený v roku 1543 ako súčasť hradieb. Predpokladáme, že na mieste, kde stojí „Ratúš“ stál hrad (pevnosť), ktorý postavil v roku 1409 Imrich z Perína. Budova bola dvojpodlažná. V základoch tejto budovy bola padacia brána cez priekopu smerom na západ. Hradby mesta tvoria významnú súčasť historického jadra. Zachovali sa na západnej, východnej a južnej strane mesta.Okolo bývalej dolnej brány sa zachovali v pôvodnej výške s viditeľnou ochodzou a strieľňami. Na sever od bývalej brány je vysoká polvalcová bašta. Južná časť hradieb je zastavaná z obidvoch strán „prilepenými“ domami, len koruna múrov prečnieva nad strechami. Ostatné bašty sú zabudované v obytných domčekoch alebo v hospodárskych objektoch. Vo dvore kláštora sú tri zachované bašty. Celé hradby boli v 80-tych rokoch 20. storočia renovované.

 

 

Historické pamiatky - Podolínec
Historické pamiatky - Podolínec