Rímsko-katolícky Farský kostol Nanebovzatia panny Márie

Kostol

    Pôvodný kostol z konca 13. storočia bol prestavaný a zaklenutý v druhej polovici 14. storočia. V priebehu renesancie a po požiari roku 1684 bol upravovaný a v 18. storočí barokizovaný a rozšírený. Po zemetrasení roku 1789 bol klasicisticky prefasádovaný. Do dnešnej podoby sa kostol dostal po viacerých prestavbách, úpravách a opravách, ktoré vtlačili doň svoju pečať. Pôvodne jednoloďový gotický kostol bol v prvej polovici 18. storočia rozšírený bočnými prístavbami dvoch kaplniek, ktoré sú loďou prepojené polokruhovo zakončenými arkádami. Svätyňa má polygonálny uzáver a zaklenutá je gotickou klenbou. Na južnej strane je gotický portál a dve sedílie. Na severnej strane je gotický sedlový portál do sakristie. V zamurovaných oknách svätyne sa zachovali špalety pôvodných gotických okien. Fasády sú hladké, členené opornými piliérmi. Veža svätyne má v hornom podlaží železnú ochodzu, zakončenú oplechovanou baňou s laternou. Bola prestavaná do barokového štítu. Celá svätyňa je pokrytá vzácnymi stredovekými maľbami z rokov 1360 – 1430 v niekoľkých vrstvách. Usporiadané sú do troch radov a delené podľa scén do jednotlivých obrazov. V medailónoch klenbovej výzdoby sú vyobrazené postavy svätcov čiastočne podľa byzantskej ikonografie. Sakristia  je tiež pôvodne gotická, zaklenutá krížovou rebrovou klenbou. Loď je zaklenutá gotickou krížovou klenbou s rebrami, ktoré dosadajú pri stene do konzol s hlavami. Zariadenie interiéru kostola reprezentuje tiež obdobia, ktorých je kostol svedkom (najsilnejšie sa presadil barok).

Hlavný oltár Panny Márie – ambitová baroková polychrómovaná drevorezba dátovaná z roku 1723. Stred stlpovej architektúry s točitými stĺpami reprezentuje gotická plastika Madony z druhej polovice 14. storočia. Je to polychrómovaná drevorezba vysoká 140 cm. Na jej pozadí je baroková svätožiara. Po stranách „Madony“ sú plastiky sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána Evanjelistu (vysoké 140 cm). V nadstavci je reliéf Panny Márie a po jej stranách dvaja adorujúci anjeli (výška 80 cm). Na vrchole je reliéf sv. Trojice. Na antependiu sa nachádza reliéf „Nanebovzatia Panny  Márie“  z rozmermi  90 x 20 cm.  Celý  oltár  je  zovretý Akantovými krídlami a šiestimi puttami.

Bočný oltár sv. Kataríny -  je polychrómovaná baroková drevorezba z prvej polovice 18. storočia. V strede oltárnej architektúry, podopieranej dvoma točenými stĺpami, je kópia gotickej plastiky sv. Katoríny, ktorá je v Szépmuveszeti múzeu v Budapešti. V nadstavci sú plastiky sv. Jána Nepomuckého, sv. Barbory a plastika bez atribútov. Oltár je lemovaný tenkým vyrezávaným krídlom. Na antependiu sa nachádza reliéf „Kristus na Olivovej hore“ (rozmery 90 x 160 cm) so znakom obuvníckeho cechu.

Bočný oltár sv. Mikuláša – biskupa – je polychrómovaná baroková drevorezba. V nike oltárnej architektúry, lemovanej dvoma točenými stĺpami, ktoré nesú dve postavy anjelov, je plastika sv. Mikuláša – vysoká 110 cm. Po stranách na podstavcoch sú plastiky dvoch biskupov (110 cm). V strede nadstavca je reliéf sv. Antóna. Po jeho stranách sú dvaja biskupi (50 cm). Na vrchole sú dve kartúše a dve plastiky. Antependium je vyzdobené reliéfmi. V prostriedku je reliéf znaku krajčírskeho cechu a v štvrťpoliach sv. Ján Krstiteľ, sv. Juraj, sv. Barbora a postava bez atribútov. Oltár je doplnený akantovou ornamentikou s mušľami, rozetami a volutami.

Bočný oltár sv. Anny Metercie – ambitová polychrómovaná baroková drevorezba z druhej polovice 17. storočia. Uprostred pomerne širokej a plošnej oltárnej architektúry s dvoma točitými stĺpami je obraz Metercie, pokrytý tepaným príkrovom. Po stranách obrazu sú dve plastiky svätcov (vysoké 130 cm). V nadstavci na svätožiare je reliéf Boha Otca a štyri platiky svätcov bez atribútov. Na mense oltára sú súsošia sv. Anny Metercie a Matky s troma dietkami. Na tepanom antependiu je reliéf púte  k sv. Anne  Metercii  a  znak  pekárskeho cechu, lemovaný akantovou ornamentikou. Vo vnútri oltárneho stola je Boží hrob (postava Krista v hrobe). Po stranách sú maľované postavy strážcov.

Bočný oltár Veraikon – je polychrómovaná baroková drevorezba z prvej polovice 18. storočia. Oltár je zložený z dvoch častí. V strede oltárnej architektúry je obraz Veraikon s dátovaním 1677. Po stranách sú plastiky Mojžiša a Árona. Na vrchole je plastika „Krista na oblakoch.“ Na antependiu je znak klobučníckeho cechu, maľovaný na plátne a dátovaný rokom 1824. Oltár je doplnený akantovou ornamentikou.

Bočný oltár bl. Kunigundy – polychrómovaná baroková drevorezba z prvej polovice 18. storočia. Uprostred oltárnej architektúry je obraz Panny Márie z prelomu 19. a 20. storočia. V nadstavci rozvetvenej svätožiary, doplňovanej obláčikmi a serafínskymi hlavičkami anjelikov, je reliéf „Oslávenia bl. Kunigundy“. Na volutách plastiky je sv. Anton a sv. Katarína. Oltár je zovretý bohato vyrezávanými krídlami, dekorovanými akantami s páskou.

Bočný oltár sv. Michala Archanjela – polychrómovaná baroková drevorezba zo začiatku 18. storočia. Uprostred architektúry je plastika sv. Michala (vysoká 82 cm). Po stranách sú dve plastiky anjelov. V nadstavci je v pozadí baroková svätožiara s oblakmi a s reliéfnou scénou sv. Trojice. Oltár je doplnený akantovou ornamentikou s mušľami. Na antependiu je znak kováčskeho cechu.
Kazateľnica – neskorobaroková polychrómovaná drevorezba z druhej polovice 18. storočia. Na parapete rečnišťa, členenom volutami, sú rokajové a akantové kartuše vyplnené mriežkou. Na zvukovej štvorcovej strieške sa nachádza „Baránok Boží.“

Krstiteľnica – gotická medená z polovice 14. storočia. Vyrobila ju kovolejárska dielňa v Spišskej Novej Vsi. Na zvonovitej nohe je prstenec a pomerne široká miskovitá kupa. Povrch plášťa je zdobený reliéfmi Kalvárie, symbolmi evanjelistov a rastlinným dekorom. Ušká pre vrchnák sú zdobené dvoma hlavičkami. Krsti-teľnica je vysoká 100 cm, s priemerom 63 cm.

Empora – baroková polychrómovaná drevorezba z polovice 18. storočia. Je nesená na dvoch stĺpoch s kompozitnými hlavicami. Drevený parapet chóru je členený stĺpikami, medzi ktorými sú komponované postavy sv. Cecílie, kráľa Dávida, cirkevných otcov a v prostrednom vypuklom poli je obraz „Posledná večera.“

Plastika „Kristus na kríži“ – renesančná polychrómovaná drevorezba z polovice 17. storočia, vysoká 190 cm.  Postava na kríži je anatomicky štylizovaná, obklopená serafínskym vencom hla-vičiek anjelov s krídlami ušnicového tvaru. Kríž je doplnený symbolmi slnka a mesiaca s nápisovou tabuľkou s písmenami INRI.

Plastika „Kristus na kríži“ – neskorogotická polychrómovaná drevorezba zo začiatku 16. storočia, vysoká 70 cm. Postava na kríži má nahnutú hlavu a rozviate bedrové rúško. Na rukách i nohách sú olámané končeky prstov.

Tabuľový obraz „Trojjedinnosť Božská – (technika – tempera na dreve,  rozmery 50 x 60 cm). Je z konca 16. storočia. Kompozíciu tvoria tri polopostavy Krista. Prvá je uprostred s baránkom na ramenách, druhá so symbolom holubice, tretia so symbolom slnka. Orámovanie je zdobené renesančným rastlinným dekorom.

Závesný obraz „Dišputa“ – barokový z polovice 18. storočia (technika – olejomaľba na plátne,  rozmery 170 x 120 cm). Kompozíciu tvoria diskutujúce postavy štyroch cirkevných otcov a starozákonní proroci okolo Sviatosti oltárnej. Rám je široký, mramorovaný.

Monštrancia – baroková z pozlateného striebra, vyrobená levočským zlatníkom Andrejom Herzogom v roku 1699. Na tepanom podstavci je driek s dekorovaným orechom. Schránka je lemovaná reliéfnym driekom anjelikov, Panny Márie, na vrchole postavičkou Boha Otca a krížikom s korpusom. Pozadie vytvára prehýbaná svätožiara.

Pacifikál – neskorogotické pozlátené striebro z prvej polovice 16. storočia. Na ramenách, ukončených trojlístkom, sú emblémy štyroch evanjelistov.

Relikviár – rokokové pozlátené striebro z polovice 18. storočia. Povrch je zdobený dekorom mušlí, mriežky a ušníc.

Pastofórium – neskorogotické, výklenkové, kamenné. Po stranách sú dva stĺpiky zakončené fiálami. Nad ním je zuborezová rímsa a týmpán zakončený ružicou. Otvor je uzavretý pôvodnými mriežkovými dverami so zámkou. Nachádza sa na južnej strane svätyne.

Kadidelnica – klasicistická, strieborná. Zdobená tepaným dekorom akantu, listovca a ružíc. Je z konca 18. storočia, vysoká 25 cm.                              

Svietniky – empírové, z kovovej zliatiny, zdobené akantovými listami a ružicami. Všetky štyri sú z prvej tretiny 19. storočia, vysoké 61 cm.

Kalichy – Prvý kalich je renesančný zo 17. storočia. Povrch je zdobený tepaným dekorom anjelikov, hlavičiek a delfínov. Druhý je klasicistický z konca 18. storočia. Povrch je zdobený tepaným dekorom listov a festónov.