Mestský úrad

Podolínec – nákup knižničného fondu

Názov projektu : Podolínec – nákup knižničného fondu

Poskytovateľ grantu:  Ministerstvo kultúry SR

Názov programu: Výnos MK SR č. – 3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií

Predkladateľ: Mesto Podolínec

Dátum podania žiadosti: 20.1. 2009

Požadovaná dotácia:   1 892,-€

Poskytnutá dotácia : 1 000,-€