Výberové konanie

 

Mesto Podolínec, Námestie mariánske 3/3, 065 03 Podolínec

 

vyhlasuje výberové konanie na

·         jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP),

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa  13.03.2023 o 10:00 hod. v priestoroch zasadačky

mestského úradu v Podolínci

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu  môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou na adresu Námestie mariánske 3/3, 065 03 Podolínec či elektronicky na adresu poplatky@podolinec.eu

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TP).

 

Predpokladaná hrubá mzda  je                 923,00 € brutto

 

Pracovná pozícia TP 

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je  03.03.2023. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

·      žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,

·      životopis uchádzača,

·      doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),

·      uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),

·      čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce).

·      čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace[1]. (platí pre MVO).

 

 

Predpoklady na pozíciu TP sú:

Predpokladom k výkonu povolania terénneho  pracovníka je odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady

 

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TP:

-      minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie (§16, ods. 4, písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.).[2]

 

Kompetencie:

-      vytrvalosť, schopnosť pracovať v tíme (spolupráca s TSP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií;

 

Odporúčané výberové kritériá na pozíciu TP sú:

1.    Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).

2.    Znalosť cieľovej skupiny v lokalite (pobyt v nej a podobne), znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne).

3.    Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

4.    Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami a záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

 

Rámcový popis pracovných činností TP:[3]

-        aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia prioritne osôb z MRK a ľudí bez domova, uľahčovanie komunikácie medzi majoritou, úradnými osobami, TSP, OP a osobami z komunity, sprostredkovanie kontaktov v komunite pre TSP;

-        posky­tovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie informácií o základných právach a povinnostiach človeka v kontexte verejných politík, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, sprevádzanie osôb; 

-        spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne.

 

Zdravotná spôsobilosť:

-        schopnosť samostatne resp. v spolupráci s TSP, TP, OP vykonávať prácu v teréne.

 

 

Uchádzač o pozíciu TP musí preukázať splnenie kvalifikačných predpokladov získaného vzdelania predložením dokladu o vzdelaní (napr. diplom, vysvedčenie, príp. osvedčenia, certifikát a iné relevantné doklady) a požadovanej praxi, TP môžu vykonávať len tie činnosti, na výkon ktorých majú dosiahnutý zodpovedajúci stupeň vzdelania vyžadovaný príslušnými právnymi normami.

 

Každý úspešný uchádzač, s ktorým mesto/MVO uzatvorí pracovno-právny vzťah a prijme ho na miesto zamestnanca, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorá sa dosvedčuje výpisom z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace pred nástupom do zamestnania.[4] Výpisom z registra trestov musí  zamestnávateľ disponovať pred uzavretím pracovnej zmluvy. Bez výpisu z registra trestov, osvedčujúceho bezúhonnosť, nie je možné uzatvoriť pracovno-právny vzťah.

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady
na danú pozíciu.

 

Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny – v meste Podolínec a kancelária TP v priestoroch Mestského úradu, Námestie mariánske 3/3, 065 03 Podolínec.

 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 3.4.2023 .

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch
a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

Zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete mestu Podolínec súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené
v životopise, motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektorát práce. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že ste si vedomá svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23.

 


V Podolínci, dňa 10.02.2023                                                        Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta[1] Originál alebo notárom, resp. matrikou  overená kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace, musí byť uchádzačom predložená najneskôr pred podpisom pracovnej zmluvy. Bez predloženia tohto dokumentu nebude pracovná zmluva IA MPSVR SR akceptovaná.

[2] Nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka dvojročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

[3] Uvedené sú príklady, podrobná špecifikácia sa nachádza v Štandardoch terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách.

[4] Záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak a) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, alebo b) priznal vinu za niektorý z trestných činov hrubo narušujúcich občianske spolužitie, proti rodine a mládeži, proti ľudskej dôstojnosti, proti ľudskosti.

 

Nastavenia cookies