Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva

Oznam o výberovom konaní 

 

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

podporuje užívateľa

 

MESTO PODOLÍNEC

 

v rámci národného projektu Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou  MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva

 

 

 

Užívateľ:

 

MESTO PODOLÍNEC, Námestie mariánske 3/3, 065 03 Podolínec

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 1. 2  pracovné miesta:    pomocný zamestnanec

 

 1. 3  pracovné miesta:    samostatný zamestnanec

 

 1. 1  pracovné miesto:    koordinátor

 

 1. 1  pracovné miesto:    majster

 

 

Spôsob realizácie výberového konania:  osobný pohovor

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.05.2023 od 9:00 hod. v priestoroch

 

Mestského úradu v Podolínci, veľká zasadačka na I. poschodí.

 

 

Záujemcovia o uvedenú  pracovnú pozíciu môžu sa o prijatie do zamestnania uchádzať osobne, telefonicky alebo písomne zaslať žiadosť na adresu:

 

Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec

 

Uzávierka na uchádzanie sa o prijatie do zamestnania je 25.05.2023 do 9:00 hodiny.

 

 

 

 

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • životopis uchádzača (CV)
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (nie je podmienkou)
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax (nie je podmienkou)
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.

 

Kvalifikačné predpoklady na pracovné pozície sú:

 

Pomocný zamestnanec

 • pracovný pomer (plný úväzok);
 • dovŕšenie minimálneho veku 18 rokov.

Predkladá sa:

 1. Životopis.

 

Samostatný zamestnanec

 • pracovný pomer (plný úväzok);
 • dovŕšenie minimálneho veku 18 rokov;
 • minimálne 1 ročná prax v požadovanej oblasti.

Predkladá sa:

 1. Životopis;
 2. Dokladovanie 1 ročnej praxe v požadovanej oblasti.

 

Koordinátor

 • pracovný pomer (plný úväzok);
 • dovŕšenie minimálneho veku 18 rokov;
 • minimálne 3 ročná prax v požadovanej oblasti.

Predkladá sa:

 1. Životopis;
 2. Dokladovanie  3 ročnej praxe v požadovanej oblasti

 

Majster

 • pracovný pomer (plný úväzok), dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (DoPMPP) – dohoda o vykonaní práce (DoVP) alebo dohoda o pracovnej činnosti (DoPČ);
 • dovŕšenie minimálneho veku 18 rokov;
 • minimálne kvalifikačné požiadavky (v požadovanej oblasti na výkon prác): min. stredné odborné vzdelanie/potvrdenie o rekvalifikačnom kurze/živnostenské oprávnenie/preukaz odbornej spôsobilosti/vysokoškolské vzdelanie v odbore archeológia (archeológ);
 • minimálne 5 ročná prax v požadovanej oblasti

Predkladá sa:

 1. Životopis;
 2. Doklad o ukončení min. stredné odborné vzdelanie/potvrdenie o rekvalifikačnom kurze/živnostenské oprávnenie/preukaz odbornej spôsobilosti/vysokoškolské vzdelanie v odbore archeológia (archeológ);
 3. Dokladovanie  5 ročnej praxe v požadovanej oblasti.

 

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní, dohodou a pod.

 

Miestom výkonu práce je:  Mesto Podolínec, najmä v okolí hradného opevnenia

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je: 01.06.2023

 

Pre pracovnú pozíciu pomocný zamestnanec je stanovená hrubá mzda:  700,00 €

(slovom: sedemsto eur).

Pre pracovnú pozíciu samostatný zamestnanec je stanovená hrubá mzda :  888,00 €

(slovom: osemstoosemdesiatosem eur)

Pre pracovnú pozíciu koordinátor je stanovená hrubá mzda: 1 134,00 €

(slovom: jedentisíc stotridsaťštyry eur)

Pre pracovnú pozíciu majster je stanovená hrubá mzda: 1 744,00 €

(slovom: jedentisíc sedemstoštyridsaťštyry eur)

 

 

 

V Podolínci, dňa 15.05.2023

 

Mgr. Michal Marhefka, MBA

           primtátor mesta

 

 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli mesta Podolínec: 15.05.2023

Vyvesené na webovej stranke mesta: 15.05.2023

 

 

 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

Publikované: 15.5.2023 | Aktualizácia: 15.5.2023
Nastavenia cookies