Podpora opatrovateľskej služby v meste Podolínec II

202201280938540.nepomenovany

Názov projektu:

Podpora opatrovateľskej služby v meste Podolínec II

 

Hlavný cieľ projektu:

Zmierniť dôsledky krízy v kontexte pandémie COVID – 19 a zlepšiť
prístup k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným
sociálnym službám všeobecného záujmu na území mesta Podolínec

 

 

Trvanie projektu: 12/2021 – 11/2023

Nenávratný finančný príspevok: 81 600 EUR

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

 

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje “

 


PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MESTE PODOLÍNEC II

 

DOPYTOVO-ORIENTOVANÝ PROJEKT

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 Kód projektu v ITMS+:  312081BIJ5

Miesto realizácie projektu: Mesto Podolínec

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Použitý systém financovania: systém refundácie

Trvanie projektu:  december 2021 – november 2023

 

Hlavná aktivita projektu: Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí

 Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie schváleného Projektu prijímateľa, a to poskytnutie NFP v rámci:

Operačný program:                 Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:   Európsky sociálny fond

Prioritná os:                            8. REACT-EU

Investičná priorita:                 13 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ:                      8.1.1.  Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

 

Schéma pomoci:                    

Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní  článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. Ú L 7/3, 11.1.2012) na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.

 

 

Opis projektu:

Predmetom projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Podolínec II“ je poskytovanie opatrovateľskej služby vykonávanej v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 o sociálnych službách na území mesta Podolínec, ktorá je službou všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ).

Hlavný cieľ  projektu:

Zmierniť dôsledky krízy v kontexte pandémie COVID – 19 a zlepšiť prístup k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným sociálnym službám všeobecného záujmu na území mesta Podolínec.              

 Špecifické ciele projektu:

1.           Podporiť zmiernenie dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID – 19 prostredníctvom prípravy zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

2.           Podporiť rozvoj opatrovateľskej služby v zmysle zákona o sociálnych službách v meste Podolínec za účelom predchádzania umiestňovaní klientov do zariadení.

3.           Podporiť prechod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú starostlivosť.

4.           Vytvoriť pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí majú záujem poskytovať sociálnu službu a spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Hlavná aktivita projektu:

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí

Predmetom hlavnej aktivity projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Podolínec, ktorá prebieha v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ustanovenia podľa § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách).

Mesto Podolínec od roku 2009 poskytuje opatrovateľskú službu občanom v ich domácom prostredí, ktorí sú odkázaní na túto službu. S prihliadnutím na  potreby odkázaných občanov mesto zabezpečuje osobám, ktoré sú priamo ohrozené sociálnym vylúčením, efektívne  sociálne služby na zlepšenie kvality života. Uvedenou sociálnou službou mesto umožňuje integráciu osôb so zdravotným postihnutím  do spoločnosti, zvyšovanie kvality života odkázaných občanov a predĺženie času, kedy odkázaná osoba môže zostať v prirodzenom domácom prostredí a nemusí odísť do zariadenia. Ide o trvalo udržateľné, cenovo dostupné a inovatívne služby  v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby.

Cieľové skupiny projektu:

•             deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

•             zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

 

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:

•             5 osôb využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykovanie služieb sociálneho začlenenia,

•             5 zamestnancov bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 81 600,00 EUR

 

 Výsledok projektu:

Realizáciou projektu sa prispeje v meste Podolínec k:

•             ochrane cieľovej skupiny projektu pred sociálnym vylúčením – osoby v poproduktívnom veku, osoby so zdravotným znevýhodnením odkázané na pomoc iných  

•             podpore spoločenského začlenenia týchto osôb

•             zabezpečenia základných ľudských práv - ochrany života a zdravia

•             zabezpečenie dôstojnosti a integrity jednotlivca - fyzickej osoby

•             zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v rodinnom prostredí a predchádzanie umiestňovania týchto osôb do zariadení sociálnych služieb

•             zvýšeniu informovanosti verejnosti o  opatrovateľskej službe,

•             podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí,

•             poskytovaniu domácej OS v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality,

•             podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti,

•             rozvoju kvalitnej OS v domácich podmienkach ako alternatívy k pobytovým sociálnym službám pre občanov s vyšším stupňom odkázanosti, prevencia vyčerpania členov prirodzenej sociálnej siete pri čakaní na uvoľnenie miesta v pobytových službách,

•             podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín odkázaných fyzických osôb,

•             vytváraniu podmienok prostredníctvom kvalitného poradenstva a následne poskytovanej domácej OS pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život,

•             rozširovanie spektra sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom,

•             podpore odborného rozvoja pracovníkov v pozícii opatrovateľ/opatrovateľka s dôrazom na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

www.esf.gov.sk                       www.ec.europa.eu                                    www.mpsvr.sk

Nastavenia cookies