Mestský úrad

Podpora opatrovateľskej služby v meste Podolínec II

202201280938540.nepomenovany

 

 

 

 

Názov projektu:

Podpora opatrovateľskej služby v meste Podolínec II

 

Hlavný cieľ projektu:

Zmierniť dôsledky krízy v kontexte pandémie COVID – 19 a zlepšiť
prístup k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným
sociálnym službám všeobecného záujmu na území mesta Podolínec

 

Trvanie projektu: 12/2021 – 11/2023

Nenávratný finančný príspevok: 81 600 EUR

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

 

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje “

Nastavenia cookies