Mestský úrad

Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 14.6.2016 Dodávka slávnostných rovnošiat pre DHZ Podolínec  13  2 700,00 €  podlimitná 
Detail 11.4.2016 Poistenie nehnuteľného majetku  12  8 000,00 €  podlimitná 
Detail 1.4.2016 Náves trojstranne sklápací za malotraktor VEGA 47HP  11  2 300,00 €  podlimitná 
Detail 19.2.2016 Služby v lesníctve č. L1/2016  10    podlimitná 
Detail 21.1.2015 Služby v lesníctve č. L1/2015    podlimitná 
Detail 9.4.2015 Dodávka sadeníc lesných drevín na rok 2015  9 100,00 €  podlimitná 
Detail 20.9.2015 Služby v lesníctve č. L2/2015    podlimitná 
Detail 21.9.2015 Služby v lesníctve č. L3/2015    podlimitná 
Detail 25.9.2015 Nezávislá účtovná a finančná previerka    podlimitná 
Detail 17.2.2016 Dodanie projektovej dokumentácie "Oprava mostného objektu"  2 320,00 €  podlimitná 
Detail 18.2.2016 Uskutočnenie stavebných prác "Oprava strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici"  6 800,00 €  podlimitná 
Detail 29.10.2015 Kalendár 2016  1 500,00 €  podlimitná 
Detail 22.10.2015 Služby v lesníctve č. L4/2015  4 393,80 €  podlimitná 
Detail 14.6.2021 SO 01 "Most cez miestny potok", SO 02 Rekonštrukcia komunikácie pri MŠ - vetva B dĺžky 37,98 m s priľahlou križovatkou", SO 03 „Rekonštrukcia komunikácie ul. Školská a SO 04 „Rekonštrukcia komunikácie ul. Sv. Anny“.  41  55 780,11 €  zákazka (§117) 
Detail 6.9.2017 Modernizácia a rozšírenie kamerového systému mesta Podolínec  26  12 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 7.7.2016 "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt rekonštrukcie hradného múru a s tým súvisiacich aktivít v meste Podolínec“  15  19 567,50 €  zákazka (§117) 
Detail 18.5.2021 Strecha: Kultúrny dom  40  21 500,00 €  zákazka (§117) 
Detail 21.8.2017 rekonštrukcia Ul. Baštová  25  149 904,01 €  zákazka (§117) 
Detail 1.7.2016 Dodávka dvoch PC, jednej farebnej tlačiarne  14  2 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 11.3.2021 Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci"  39  28 340,06 €  zákazka (§117) 
Detail 16.8.2017 rekonštrukcia Ul. Letná  24  149 985,35 €  zákazka (§117) 
Detail 27.10.2020 „Projektová dokumentácia: IBV Krížava – sektor A v meste Podolínec“  38  28 333,33 €  zákazka (§117) 
Detail 8.8.2017 Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci  23  33 437,43 €  zákazka (§117) 
Detail 27.10.2020 „Projektová dokumentácia: Telocvičňa v meste Podolínec“  37  26 000,00 €  zákazka (§117) 
Detail 17.8.2020 „Rekonštrukcia šatní na futbalovom ihrisku v Podolínci“  36  26 034,00 €  zákazka (§117) 
1 |  2 |  »
Nastavenia cookies