Mestský úrad

Profil verejného obstarávateľa - zákon č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ: Mesto Podolínec
Sídlo: Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta

Mesto Podolínec je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.Uskutočnenie stavebných prác "Oprava strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici"

Dátum zverejnenia:
18.2.2016
Poradové číslo:
9
Cena bez DPH:
6 800,00 € 
Typ zákazky:
podlimitná
Stav zákazky:
neaktuálna
Predloženie ponuky:
26.2.2016 do 11.00 hod.
Termín dodania:
31.3.2016 
Kód CPV:
 

Kontakt

Ing. Štefan Zima
Tel.: 0905903019

Dokumenty