Významné dáta z dejín mesta

• Rok 1235, január 7., Perugia •
Pápež Gregor IX. zasahuje do sporu o desiatky Podolínca a okolitých obcí medzi Krakovským biskupstvom a Spišským prepoštom.


• 1272-1279 •
Kunigunda, dcéra uhorského kráľa Bela IV. a krakovská a sandomierska vojvodkyňa daruje mešťanovi Henrichovi šoltýstvo v Podolínci podľa megdeburského práva.


• 1288, december 20., Stary Sacz •
Kunigunda daruje šoltýsovi Henrichovi les medzi Podolíncom a Hniezdnym a oslobodzuje obyvateľov Podolínca od akýchkoľvek daní a služieb. Dáva im aj ďalšie mestské práva.


• 1289, Stary Sacz
Kunigunda obnovuje Henrichovi šoltýsku listinu z rokov 1272-1279, ktorá zhorela, a obnovuje Podolíncu mestské výsady.


• 1292, november 6., Krakov •
Václav, český kráľ a krakovský a sandomiersky vojvoda dáva šoltýsovi Henrichovi a mestu Podolínec rozsiahle výsady podľa magdeburského práva, medzi nimi aj právo skladu. Nariaďuje okolitým obciam, aby pomáhali pri výstavbe hradieb Podolínca.


• 1298, marec 28., Rím

Krakovský biskup Ján potvrdzuje listinu jeruzalemského arcibiskupa Bazila Armenského a iných hodnostárov, ktorí udelili odpustky tým veriacim, ktorí pomôžu pri stavbe farského kostola v Podolínci.


• 1343, apríl 28., Vyšehrad

Ľudovít I., uhorský kráľ, oslobodzuje podolínskych mešťanov spod právomoci spišských a ľubovnianskych kastelánov a dáva im také práva, aké majú ostatné kráľovské mestá.


• 1345, máj 8., Vyšehrad •
Ľudovít I., uhorský kráľ, určuje Podolíncu ročnú daň vo výške 30 mariek spišskej miery.


• 1345, november 25., Vyšehrad

Ľudovít I., uhorský kráľ, podriaďuje obyvateľov Podolínca len pod súdnu právomoc richtára a rady, ako to majú ostatné kráľovské mestá.


• 1364, október 5., Budín

Ľudovít I., uhorský kráľ, potvrdzuje Podolíncu listiny z rokov 1343 a 1345.


• 1391, december 6., Spišská Kapitula
Podolínsky šoltýs Mikuláš Knol predáva svoje majetky a práva mestu.


• 14. storočie
Mesto Podolínec používa pečať s kruhopisom: + S.CIVIM. DE PVDLIN. a s vyobrazením madony s Dieťaťom na rukách a štyroma hviezdami.


• 1409, apríl 10.
Žigmund Luxemburský, uhorský kráľ, povoľuje Imrichovi z Perína postaviť si vnútri podolínskych hradieb hrad.


• 1409, júl 25., Budín •
Žigmund Luxemburský, uhorský kráľ, dáva Podolíncu právo na konanie dvoch výročných trhov.


• 1412, apríl 7., Košice •

Žigmund Luxemburský, uhorský kráľ, povyšuje Podolínec medzi slobodné kráľovské mestá a oslobodzuje mešťanov od platenia zvláštnych daní a časti cla.


• 1412, november 8., Záhreb •
Žigmund Luxemburský, uhorský kráľ, zálohuje poľskému kráľovi Vladislavovi za 37000 kôp českých grošov 16 miest zo Spiša, včítane Podolínca.


• 1415, január 2. •
Spísané artikuly cechu čižmárov mesta Podolínec (najstaršie zachované artikuly z územia Slovenska).


• 1442, december 29., Budín •
Vladislav I., uhorský kráľ, potvrdzuje Podolíncu právo skladu podľa ostatných uhorských miest.


• 15. storočie

Podolínec používa pečať, ktorého pečatné pole vyplňuje písmeno "P", z ktorého vychádza žiara.


• 1580, jún 1., Toporec •
Medzinárodná komisia vedená Jánom Rueberom rieši spor o hranice medzi Podolíncom a Toporcom.


• 1642, november 8.
Stanislav Ľubomírsky vydáva zakladaciu listinu pre piaristický kláštor v Podolínci.


• 1648-1651
Dokončené budovy piaristického kolégia a kostola.


• 1704, február 20., Krakov
August II., poľský kráľ, dáva Podolíncu právo na ďalšie dva výročné trhy.


• 1750, jún 5., Varšava
August III., poľský kráľ, potvrdzuje všetky výsady Podolínca a dáva im právo na ďalšie dva jarmoky.


• 1772, november 10.
Podolínec bol slávnostne vrátený do Uhorska. Skončil sa 360 rokov trvajúci záloh.


• 1778-1876 •
Podolínec bol súčasťou Provincie XVI. spišských miest.


• 1893
Podolínec je napojený na železničnú sieť.


• 1945, január 25. •

Oslobodenie Podolínca vojskami 4. ukrajinského frontu.


• 1968, apríl 10., Košice
Podolíncu sa priznáva charakter mesta a zriaďuje sa mestský národny výbor.


• 1970, február 19., Podolínec •
Mestský národný výbor schvaľuje erb mesta podľa pečatidla z 15. storočia - v modrom štíte zlaté majuskulné "P".


• 1991, apríl 26., Podolínec •
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nový erb podľa najstaršej pečate: Zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúca strieborná Madona s Dieťaťom na rukách a so svätožiarou, sprevádzaná štyroma striebornými hviezdami. Prijíma tiež zástavu mesta.


• 1991, jún 11., Bratislava
Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje pamiatkovú rezerváciu v meste Podolínec a stredoveké nástenné maľby v Rím.kat. kostole Nanebovzatia Panny Márie v Podolínci za národnú kultúrnu pamiatku.


PhDr. Ivan Chalupecký
PhDr. Ján Beňko, CSc.
Ing. Marián Beňo

Nastavenia cookies