Samospráva Mesta

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Podolínec


Mestské zastupiteľstvo v Podolínci v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení") a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí") určuje tieto Zásady hospodárenia s majetkom mesta Podolínec (ďalej len „zásady"):


Čl. I.
Úvodné ustanovenia


1. Mesto Podolínec (ďalej len „Mesto") je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

2. Tieto zásady upravujú:

a) práva a povinnosti organizácií, ktoré Mesto zriadilo, pri správe majetku Mesta,
b) podmienky zverenia a odňatia majetku organizáciám, ktoré Mesto zriadilo,
c) postup prenechávania majetku do užívania,
d) prevody majetku Mesta,
e) nadobúdanie do majetku Mesta,
f) zriadenie vecných bremien,
g) nakladanie s cennými papiermi,
h) ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi Mesta,
i) evidenciu majetku Mesta,
j) inventarizáciu majetku Mesta,
k) upustenie od vymáhania pohľadávky Mesta,
l) spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených Mestom alebo v ktorých má Mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom Mesta.


Čl. II.
Práva a povinnosti organizácií, ktoré Mesto zriadilo, pri správe majetku Mesta


1. Všetky organizácie, ktoré Mesto zriadilo, a ktorým Mesto na účely ich činnosti zverilo do správy svoj majetok (ďalej len „organizácie"), sú povinné dodržiavať všetky ustanovenia zákona o obecnom zriadení, zákona o majetku obcí a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa nakladania s majetkom Mesta.
2. Organizácie spravujú majetok, ktorý im bol Mestom zverený do správy, alebo ktorý nadobudli za prostriedky, ktoré im boli poskytnuté z rozpočtu Mesta, alebo ktoré nadobudli zo svojej činnosti, a to vrátane činnosti podnikateľskej.
3. Organizácie sú povinné:
a) užívať majetok na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti (vymedzeného zriaďovacou listinou v súlade s príslušnými právnymi predpismi) a činnosti s ním bezprostredne súvisiacich,
b) udržiavať majetok v riadnom stave,
c) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
d) viesť o majetku účtovníctvo podľa platných predpisov.


Čl. III.
Podmienky zverenia majetku do správy organizáciám, ktoré Mesto zriadilo


1. Mesto zveruje majetok Mesta do správy správcom bezodplatne.
2. Mesto zverí organizácií tú časť svojho majetku, ktorú́ organizácia potrebuje na zabezpečenie výkonu predmetu svojej činnosti.
3. Organizácia ako subjekt hospodárenia s majetkom Mesta je oprávnená a povinná zverený majetok držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s osobitným zákonom a týmito zásadami.
4. Zverenie majetku Mesta do správy sa vykonáva výlučne písomnou formou, a to zmluvou o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta do správy alebo zmluvou o prevode správy alebo zmluvou o zámene správy.
5. Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta do správy, zmluva o prevode správy a zmluva o zámene správy okrem všeobecných náležitostí obsahuje aj:
a) určenie zvereného majetku Mesta,
b) účel jeho využitia,
c) hodnotu zvereného majetku Mesta podľa údajov účtovnej evidencie,
d) deň prevodu správy ,
e) súhlas Mesta s prevodom správy, resp. zámenou správy.
6. Súčasne so zvereným majetkom prechádzajú na správcu aj s ním súvisiace majetkové práva a záväzky.
7. Preberajúci je povinný poskytovať súčinnosť pri príprave a pri uzatváraní zmluvy o odovzdaní a prevzatí majetku Mesta do správy, zmluvy o prevode správy a zmluvy o zámene správy.
8. Mesto podá návrh na zápis práva vyplývajúceho zo správy zvereného majetku do katastra nehnuteľností.
9. Organizácia je povinná bezodkladne informovať Mesto o tom, že zverený majetok nevyužíva na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním a navrhnúť spôsob ďalšieho využívania majetku v súlade s týmito zásadami a osobitnými predpismi.
10. Správca nesmie zriadiť záložné právo na majetok Mesta ani ho inak zaťažiť.


Čl. IV.
Podmienky odňatia majetku zo správy organizáciám, ktoré Mesto zriadilo


1. Mesto môže zverený majetok odňať najmä ak:
a) organizácia prestala plniť predmet činnosti, na ktorý jej bol majetok zverený do správy,
b) organizácia sa o zverený majetok nestará v súlade so zákonom a týmito zásadami,
c) sa zverený majetok stal pre organizáciu prebytočným alebo neupotrebiteľným,
d) je to v záujme lepšieho využitia zvereného majetku.
2. Správa zvereného majetku zaniká:
a) dňom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva zvereného majetku na inú osobu,
b) zrušením organizácie, ktorej bol majetok zverený,
c) prevodom správy alebo zámenou správy zvereného majetku,
d) odňatím zvereného majetku.


Čl. V.
Postup prenechávania majetku do užívania


1. Mesto alebo organizácie môžu prenechať majetok Mesta do užívania - nájmu inej právnickej alebo fyzickej osobe, a to na základe písomnej zmluvy uzavretej v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito zásadami.
2. Vo výnimočných prípadoch so súhlasom mestského zastupiteľstva možno prenechať majetok Mesta do užívania - výpožičky inej právnickej alebo fyzickej osobe, a to na verejnoprospešný účel.
3. Žiadosti o prenechanie nehnuteľného majetku Mesta do užívania prerokuje Komisia výstavby a správy majetku Mesta (ďalej len „komisia").
4. Po prerokovaní v komisií je materiál postúpený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Pri prerokovaní materiálu sa vždy uvedie, či komisia odporúča alebo neodporúča materiál schváliť.
5. V prípade uzavretia nájomnej vzťahu niektorým zo spôsobom predpokladaných zákonom o majetku obcí, ktorý vyžaduje jeho publikovanie, predchádza prerokovaniu materiálu na zasadnutí mestského zastupiteľstva zverejnenie zámeru na úradnej tabuli Mesta a internetovej stránke Mesta v trvaní najmenej 15 dní.
6. Po splnení vyššie uvedených podmienok je žiadosť predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva.
7. Ak je žiadosť schválená mestským zastupiteľstvom a nebránia tomu dôležité dôvody, mestský úrad je povinný bezodkladne, najneskôr však do 60 dní odo dňa schválenia žiadosti uzavrieť nájomnú zmluvu so žiadateľom.
8. Prvé schválenie uzavretia nájomného vzťahu so žiadateľom schvaľuje vždy mestské zastupiteľstvo. Ďalšie predĺženie nájomného vzťahu môže schváliť primátor mesta v prípadoch výslovne uvedených v čl. VI. a čl. VIII. týchto zásad.


Čl. VI.
Postup pri uzatváraní nájomných vzťahov na byty


1. Mesto môže prenechať byty v majetku Mesta do užívania - nájmu fyzickej osobe, a to na základe písomnej zmluvy uzavretej v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito zásadami.
2. Žiadosti o prenechanie nehnuteľného majetku Mesta do užívania prerokuje Komisia sociálna a bytová (ďalej len „bytová komisia").
3. Po prerokovaní v komisií je materiál postúpený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Pri prerokovaní materiálu sa vždy uvedie, či komisia odporúča alebo neodporúča materiál schváliť.
4. V prípade uzavretia nájomnej vzťahu niektorým zo spôsobom predpokladaných zákonom o majetku obcí, ktorý vyžaduje jeho publikovanie, predchádza prerokovaniu materiálu na zasadnutí mestského zastupiteľstva zverejnenie zámeru na úradnej tabuli Mesta a internetovej stránke Mesta v trvaní najmenej 15 dní.
5. Po splnení vyššie uvedených podmienok je žiadosť predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva.
6. Ak je žiadosť schválená mestským zastupiteľstvom a nebránia tomu dôležité dôvody, mestský úrad je povinný bezodkladne, najneskôr však do 60 dní odo dňa schválenia žiadosti uzavrieť nájomnú zmluvu so žiadateľom.
7. Prvé schválenie uzavretia nájomného vzťahu so žiadateľom schvaľuje vždy mestské zastupiteľstvo. Predĺženie nájomného vzťahu môže schváliť primátor mesta.


Čl. VII.
Výška nájomného


1. V prípade uzavretie nájomnej zmluvy na užívanie majetku Mesta je nájomca povinný platiť nájomné.
2. Výška nájomného musí byť minimálne vo výške určenej v prílohách týchto zásad.
3. Výška nájomného v nájomných bytoch a nájomných domoch sa určí podľa osobitných právnych predpisov.
4. Podrobnosti o spôsobe platenia nájomného určí nájomná zmluva.
5. Mesto je oprávnené vypovedať nájomnú zmluvu v prípade, ak nájomca neuhradí 2 po sebe nasledujúce splátky nájomného. Pri nájme bytov musí ísť o nájomné za obdobie najmenej 3 mesiacov. Podrobnosti upravia osobitné predpisy.


Čl. VIII.
Doba nájmu


1. Nehnuteľný majetok Mesta môže byť prenajatý na dobu určitú. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže mestské zastupiteľstvo rozhodnúť o uzavretí nájomnej zmluvy na dobu neurčitú. O dĺžke nájmu rozhoduje pri prerokovaní mestské zastupiteľstvo.
2. Pri nájmoch nebytových priestorov sa nájomný vzťah uzatvára spravidla na 5 rokov. Následne predĺženie vzťahu na základe žiadosti nájomcu môže schváliť primátor mesta v prípade, ak sa nezmení účel nájmu nebytových priestorov. Primátor môže predĺžiť nájomný vzťah najviac na dobu 5 rokov, a to aj opakovane. Ak by sa mal pri predĺžení nájomného vzťahu zmeniť účel nájmu nebytových priestorov alebo by mala doba nájmu presiahnuť 5 rokov, takúto žiadosť prerokuje komisia a schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
3. Pri nájmoch bytov sa nájomný vzťah uzatvára vždy na dobu určitú, podľa odporúčania bytovej komisie a posúdenia primátora mesta najdlhšie na 5 rokov. Následné predĺženie na základe žiadosti nájomcu prerokuje bytová komisia a schvaľuje primátor mesta najdlhšie na 5 rokov. Uzavretie nájomného vzťahu na byt alebo jeho predĺženie na dobu neurčitú je neprípustné.
4. Pri nájmoch pozemkov s výmerou väčšou ako 300 m2 sa nájomný vzťah uzatvára spravidla na 5 rokov. Následne predĺženie vzťahu na základe žiadosti nájomcu prerokuje komisia a schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
5. Pri nájmoch pozemkov s výmerou menšou ako 300 m2 sa nájomný vzťah uzatvára spravidla na 5 rokov. V prípade, ak nájomca dodržal všetky zmluvné podmienky a v lehote najneskôr 1 mesiac pred skončením nájomného vzťahu neoznámil Mestu, že chce nájomný vzťah ukončiť, nájom sa predlžuje o 1 rok. Tento postup možno uplatniť aj opakovane. Mesto má právo zmluvu vypovedať s trojmesačnou výpovednou lehotou kedykoľvek počas trvania nájomného vzťahu. O takejto výpovedi rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
6. Primátor mesta môže rozhodnúť o tom, že predĺženie nájomného vzťahu bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo.


Čl. IX.
Prevody majetku Mesta


1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta; to neplatí, ak je Mesto povinné previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,
c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta, ak sa realizujú priamym predajom,
d) prevody vlastníctva hnuteľného majetku Mesta nad hodnotu 3 500 €.
2. Pri prevode majetku Mesta formou obchodnej verejnej súťaže nie je potrebné spracovať znalecký posudok na stanovenie minimálnej kúpnej ceny, ak tak rozhodne mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní podmienok tejto súťaže.
3. Pri prevodoch majetku Mesta možno návrh na vklad do katastra nehnuteľností podať až po zaplatení celej kúpnej ceny kupujúcim s výnimkou prípadov, ak je úhrada kúpnej ceny zabezpečená bankovou vinkuláciou alebo notárskou úschovou.

Čl. X.
Zriadenie vecných bremien


1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena na majetku vo vlastníctve Mesta v každom jednotlivom prípade.
2. Schválenie mestským zastupiteľstvom nie je potrebné, ak vecné bremeno vzniká zo zákona.

Čl. XI.
Nakladanie s cennými papiermi


1. Pri nakladaní s cennými papiermi v majetku Mesta je potrebné dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce oblasť cenných papierov. Ide najmä o zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
2. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na nakladanie s cennými papiermi aj ustanovenia zákona o majetku obcí a týchto zásad, ktoré sa týkajú prevodu majetku Mesta.

Čl. XII.
Schvaľovanie úkonov rozpočtových organizácií orgánmi Mesta pri nakladaní s majetkom Mesta


1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
a) akýkoľvek prevod vlastníctva majetku Mesta v správe rozpočtovej organizácie alebo majetku rozpočtovej organizácie,
b) vyradenie majetku Mesta alebo organizácie pri inventarizácii.
2. Primátor mesta schvaľuje akúkoľvek inú dispozíciu s majetkom Mesta v správe rozpočtovej organizácie alebo majetku rozpočtovej organizácie, ktorá nie je popísaná v ods. 1 alebo ods. 3 tohto článku.
3. Štatutárny zástupca organizácie môže bez predošlého schválenia orgánmi Mesta uzavrieť nájomné zmluvy na majetok Mesta v správe rozpočtovej organizácie alebo majetku rozpočtovej organizácie uvedený v prílohe č. 6.

Čl. XIII.
Schvaľovanie úkonov obchodných spoločností zriadených Mestom orgánmi Mesta pri nakladaní s majetkom Mesta


1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
a) akýkoľvek prevod vlastníctva majetku Mesta v správe obchodnej spoločnosti,
b) prevod majetku obchodnej spoločnosti vo všeobecnej hodnote nad 500 € určenej podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, okrem predaja majetku na účel, na ktorý bola spoločnosť zriadená (pri spoločnosti Lesy mesta Podolínec, s.r.o. je to predaj drevnej hmoty),
c) vyradenie majetku spoločnosti pri inventarizácií,
d) ďalšie úkony spojené s majetkom Mesta, ktoré upravujú zakladajúce dokumenty jednotlivých obchodných spoločností.
2. Primátor mesta schvaľuje úkony spojené s majetkom Mesta, ktoré upravujú zakladajúce dokumenty jednotlivých obchodných spoločností


Čl. XIV.
Evidencia majetku Mesta


Mesto a organizácie sú povinné viesť evidenciu majetku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. XV.
Inventarizácia majetku Mesta


Mesto a organizácie sú povinné vykonávať inventarizáciu majetku spôsobom stanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Čl. XVI.
Upustenie od vymáhania pohľadávky


1. Mesto a organizácie sú povinné sa starať o to, aby všetky pohľadávky boli splnené.
2. Dočasne možno upustiť od vymáhania pohľadávky ak:
a) dlžník požiada o dočasné upustenie od vymáhania pohľadávky,
b) existujú dôležité dôvody na dočasné upustenie od vymáhania pohľadávky.
3. O dočasnom upustení od vymáhania pohľadávky rozhoduje primátor mesta alebo štatutárny zástupca organizácie.
4. Trvalo možno upustiť od vymáhania pohľadávky ak:
a) dlžník zomrel alebo zanikol a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani od právnych nástupcov dlžníka,
b) zo všetkých okolností je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné alebo nehospodárne,
c) ak je pohľadávka nedobytná, pretože sa dlžník zdržuje na neznámom mieste a jeho pobyt nie je možné zistiť.
5. O trvalom upustení od vymáhania pohľadávky vo výške nad 50 € rozhoduje mestské zastupiteľstvo. O trvalom upustení od vymáhania pohľadávky vo výške do 50 € vrátane rozhoduje primátor mesta. Proti tomu istému dlžníkovi možno od vymáhania pohľadávky upustiť iba raz v kalendárnom roku.


Čl. XVII.
Spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených Mestom alebo v ktorých má Mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom Mesta


1. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
a) majetkový vklad do obchodných spoločností alebo iných právnických osôb založených Mestom,
b) majetkovú účasť Mesta v obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách a akúkoľvek zmenu v majetkovej účasti Mesta v obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách,
c) prevody majetkových podielov Mesta v obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách,
d) zrušenie a zánik majetkovej účasti Mesta v obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách,
e) zrušenie obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, ktorých jediným zakladateľom je Mesto,
f) zmenu právnej formy obchodných spoločností alebo iných právnických osôb, ktorých jediným zakladateľom je Mesto,
g) zástupcov Mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností založených Mestom alebo s majetkovou účasťou Mesta.
2. Pôsobnosť valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej je jediným spoločníkom Mesto, vykonáva primátor mesta.
3. V ostatných spoločnostiach, v ktorých je Mesto spoločníkom, ovládajúcou osobou alebo osobou s rozhodujúcim vplyvom, vykonáva pôsobnosť Mesta ako spoločníka, akcionára, zakladateľa alebo spoluzakladateľa na valnom zhromaždení primátor mesta.
4. Zástupcovia Mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb, schválení mestským zastupiteľstvom pri výkone práv v príslušných orgánoch zastupujú záujmy Mesta a kladú dôraz na transparentnosť a efektívnosť pri nakladaní s majetkom Mesta.
5. Nakladanie s cennými papiermi v majetku Mesta upravuje č. XII. Týchto zásad.

Čl. XVIII.
Spoločné ustanovenia

1. Ak má v čase predloženia žiadosti o dispozíciu s majetkom Mesta žiadateľ dlh voči Mestu, orgány Mesta sa nebudú jeho žiadosťou zaoberať, a to až do času vyrovnania všetkých dlhov. O tom bude žiadateľ písomne informovaný.
2. Nájomca, ktorý na základe nájomnej zmluvy užíva majetok Mesta, nesmie dať tento majetok dať bez písomného súhlasu Mesta do podnájmu.
3. Mesto ako prenajímateľ je oprávnené jednostranne upraviť výšku nájomného. V prípade, ak s takouto úpravou nájomca nesúhlasí, je oprávnený ukončiť nájomný vzťah výpoveďou s jednomesačnou výpovednou dobou.
4. Mesto ako prenajímateľ je oprávnené jednostranne upraviť aj výšku ostatných platieb súvisiacich s nájmom.
5. Predlžovať zmluvu uzavretú na dobu určitú je možné až v poslednom kvartáli pred skončením obdobia, na ktorú bola uzavretá. Pred týmto termínom možno zmluvu predĺžiť len z dôležitého dôvodu, ktorý musí byť v dodatku k zmluve výslovne uvedený.


Čl. XIX.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto zásady boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Podolínci č. 130/2019 zo dňa 12.12.2019.
2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2020.
3. Ku dňu účinnosti týchto zásad sa rušia:
a) Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Podolínec zo dňa 13.4.2011.
b) Zásady Mesta Podolínec na odpredaj a prenájom nehnuteľného majetku zo dňa 11.5.2011.
c) Zásady nakladania s majetkom Mesta v správe Základnej školy s Materskou školou Podolínec zo dňa 19.1.2012.
d) Zásady prenájmu priestorov MsKS Podolínec zo dňa 5.6.2013.
4. Zmena a doplnenie zásad boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Podolínci č. 176/2020 zo dňa 2.4.2020.
5. Zmena a doplnenie zásad boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Podolínci č. 277/2020 zo dňa 27.10.2020.V Podolínci, dňa 3.4.2020

Mgr. Jaroslav Seman
primátor mesta

 

K stiahnutiu


Pre otvorenie PDF súboru musíte mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader na Vašom počítači. Môžete stiahnuť aktuálnu verziu z Adobe stránok  >>>


Tieto stránky a ich pdf prílohy sú optimalizované pre internetový prehliadač Mozilla Firefox stiahnuť si ho môžete tu >>>

Nastavenia cookies