Postup pri oznámení verejného kultúrneho podujatia

 

  1.  Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia (ďalej len VKP) v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je povinný oznámiť konanie VKP mestu Podolínec na Mestskom úrade v Podolínci, Nám. Mariánske 3 a to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou 7 dní pred plánovaným VKP.

  2.  Usporiadateľ, ktorý VKP organizuje na verejnom priestranstve je povinný dodržiavať ostatné všeobecné právne predpisy, v prípade, že bude pri konaní VKP použitá pozemná komunikácia, predloží usporiadateľ VKP aj povolenie na zvláštne užívanie komunikácie vydané cestným orgánom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (toto povolenie vybavuje Správa majetku v Podolínci).

  3.  Ak sú údaje nepresné, neúplné alebo chýbajú, vyzve mesto zvolávateľa VKP na ich doplnenie a v prípade neodstránenia týchto chýb pôjde o neplatné oznámenie. Týmto si usporiadateľ nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

  4.  Mesto Podolínec –potvrdí kópiu usporiadateľovi a opatrí evidenčným číslom a oznámi VKP faxom, písomne a elektronickou poštou MsP, OO PZ Podolínec organizované na území mesta Podolínec na nasledujúci týždeň.

  5.  Usporiadateľ je povinný dodržiavať aj ostané ustanovenia zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov, či VZN č. 1/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku a VZN č.3/2012 o miestnych daniach (daň za užívanie verejného priestranstva).

     

                                                                                               
Publikované: 30.8.2013 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies