Samospráva Mesta

Zástupca primátora mesta

Ing. Štefan Zima

Ing.  Štefan  Z I M A

     Primátor má jedného zástupcu, ktorý je volený spravidla na celé funkčné obdobie mestským zastupiteľstvom, a to z poslancov mestského zastupiteľstva na návrh primátora. Mestské zastupiteľstvo môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.

    Zástupcom primátora Podolínca je od 29. decembra 2014 Ing. Štefan Zima. Zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Je členom mestskej rady s hlasom rozhodujúcim.

 

Zástupca primátora vykonáva tento okruh činností a úkonov:

 • koordinuje a zjednocuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva,
 • koordinuje činnosť medzi mestskou radou a mestským úradom,
 • zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje dohľad mestského zastupiteľstva nad činnosťou mestských rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestských častí,
 • zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupiteľstva, primátorom mesta a prednostom mestského úradu,
 • podieľa sa spolu s primátorom mesta a zamestnancami mesta na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste,
 • zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
 • zastupuje mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. aj reprezentačnej a to po dohode s primátorom mesta,
 • Zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa osobitného predpisu, ak ho nezvolá primátor.

 

Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora:

 • vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • vykonáva všetky činnosti, ktoré nie sú vo výlučnej pôsobnosti primátora, na základe osobitného písomného splnomocnenia aj nad rámec týchto činností, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou.

e-mail: stefan.zima@kezmarok.sk , stefan.zima@podolinec.eu