Samospráva Mesta

Zástupca primátora mesta

JUDr.Lukáš Antoni

     Primátor má jedného zástupcu, ktorý je volený spravidla na celé funkčné obdobie mestským zastupiteľstvom, a to z poslancov mestského zastupiteľstva na návrh primátora. Mestské zastupiteľstvo môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.

   

 

Zástupca primátora vykonáva tento okruh činností a úkonov:

 • koordinuje a zjednocuje činnosť medzi jednotlivými komisiami mestského zastupiteľstva,
 • koordinuje činnosť medzi mestskou radou a mestským úradom,
 • zabezpečuje materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov mestského zastupiteľstva,
 • zabezpečuje dohľad mestského zastupiteľstva nad činnosťou mestských rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok komisií mestského zastupiteľstva a výborov mestských častí,
 • zabezpečuje kontakt medzi poslancami mestského zastupiteľstva, primátorom mesta a prednostom mestského úradu,
 • podieľa sa spolu s primátorom mesta a zamestnancami mesta na spracovávaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste,
 • zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a petícií, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
 • zastupuje mesto v oblasti spoločenskej a kultúrnej, príp. aj reprezentačnej a to po dohode s primátorom mesta,
 • Zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa osobitného predpisu, ak ho nezvolá primátor.

 

Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora:

 • vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • vykonáva všetky činnosti, ktoré nie sú vo výlučnej pôsobnosti primátora, na základe osobitného písomného splnomocnenia aj nad rámec týchto činností, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou.

e-mail: