Zástupca primátora mesta

Ing. Štefan Zima

Primátor mesta má jedného zástupcu, ktorého menuje z pomedzi poslancov mestského zastupiteľstva spravidla na celé funkčné obdobie.

Zástupca primátora zastupuje primátora v nasledovných oblastiach a rozsahu:

 • koordinuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
 • kontroluje prerokovanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách,
 • podieľa sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov mesta,
 • koordinuje práce súvisiace s tvorbou vnútorných predpisov a smerníc mesta,
 • zúčastňuje sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
 • počas neprítomnosti primátora vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva,
 • je oprávnený v majetkoprávnych vzťahoch mesta vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu zmlúv okrem oprávnenia tieto zmluvy podpisovať,
 • organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti s primátorom záchranné práce v čase krízovej situácie na území mesta - povodne, snehové kalamity, iné živelné pohromy a havárie,
 • je oprávnený vyhlásiť opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva v prípade neprítomnosti primátora v meste,
 • vykonáva funkciu predsedu redakčnej rady Podolínskeho spravodaja,
 • metodicky usmerňuje referát správy majetku mesta,
 • spolupracuje na príprave samosprávnej legislatívy - štatút mesta, všeobecne záväzné nariadenia mesta, zásady hospodárenia s majetkom mesta, a pod.
 • spolupracuje na príprave rámcových dokumentov mestského zastupiteľstva - rokovací poriadok, zásady odmeňovania a ďalšie,
 • v spolupráci s príslušným zamestnancom mesta Podolínec vykonáva správne konanie v priestupkových veciach, ktoré prejednáva mesto
 • plní ďalšie úlohy určené primátorom.

 

Primátor mesta Podolínec Mgr. Michal Marhefka, MBA, v zmysle § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzhľadom na vecnú a časovú náročnosť výkonu funkcie zástupcu primátora mesta v súlade s okruhom činností, ktoré má zástupca primátora mesta vykonávať na základe písomného poverenia primátorom mesta určil odmenu zástupcu primátora mesta vo výške 30 % mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny určenej § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 

Nastavenia cookies