Samospráva Mesta

Komisie Mestského zastupiteľstva

      Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestským zastupiteľstvom, ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Čo do počtu sú zriaďované diferencovane v závislosti od počtu poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb. Pre volebné obdobie 2019 - 2022  boli na 1. zasadnutí MsZ v Podolínci dňa 21. decembra 2018 zriadené komisie, zvolení ich predsedovia a ostatní členovia komisií:

  • Komisia finančná

1. Mgr. Michal Marhefka - predseda komisie
2. JUDr. Lukáš Antoni
3. Martina Simoníková
4. RNDr. Emil Válek, PhD.
5. Andrea Toporecová
 

  • Komisia kultúry a športu

1. Mgr. Dominika Skybová - predseda komisie
2. Mária Hangurbadžová
3. Martin Čižmarovič
4. Mgr. Ivana Barlíková
5. Ing. Jozef Guľaš
6. Bc. Bronislava Šatalová
7. Pavol Coch
8. Juliana Bialková
 

  • Komisia sociálna a bytová

1. Mgr. Eduard Ferencko - predseda komisie
2. Anna Selepová
3. Pavol Coch
4. Gerard Reľovský

  • Komisia výstavby a správy majetku mesta

1. Ing. Kristián Hanečák- predseda komisie
2. JUDr. Lukáš Antoni
3. Jozef Reznický
4. Ing. Jaroslava Ferencková
5. Juliana Bialková
 

  • Komisia v zmysle Ústavného zákona o ochrane verejného záujme pri výkone funkcií verejných funkcionárov

1. RNDr. Emil Válek. PhD. - predseda komisie
2. JUDr. Lukáš Antoni
3. Mgr. Eduard Ferencko
4. Ing. Kristián Hanečák
5. Jozef Reznický
6. Bc. Mária Hangurbadžová

 

 

Nastavenia cookies