Samospráva Mesta

Komisie Mestského zastupiteľstva

      Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestským zastupiteľstvom, ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Čo do počtu sú zriaďované diferencovane v závislosti od počtu poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb. Pre volebné obdobie 2015 - 2018  boli na 1. zasadnutí MsZ v Podolínci dňa 16. decembra 2014 zriadené komisie, zvolení ich predsedovia a dňa  15. januára 2015 boli menovaní ostatní členovia komisií:

Komisia sociálna a bytová

predseda: MUDr. Ľuboš Filiač (SIEŤ)

členovia:

Pavol Vychovaly (KDH)
Mgr. Marcela Bučorová
Mária Kolesárová


Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu

predseda: Mgr. Edurad Ferencko (SDKÚ-DS)

členovia:

RNDr. Emil Valek, PhD. (KDH)
Vlasta Bujnovská
Mgr. Radoslav Borovský (nezávislý kandidát)
Ing. Ján Smandra
Mgr. Janka Zavadská
Mgr. Marek Kuruc


Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

predseda:Ing. Ján Marhefka (KDH)

členovia:

Ing. Vladimír Dubjel
Ing. Jaroslava Ferencková
Ján Reľovský
Ľuboš Zima
Jozef Compeľ-nezávislý


Komisia dopravy, verejného poriadku, podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta a regionálnej politiky

predseda:Peter Hojstrič (nezávislý kandidát)

členovia:

Vladimír Živčák

Juliána Bialková

Ján ChlpáňKomisia v zmysle Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z.z. v znení Ú.z. č. 545/2005 Z.z.

predseda: RNDr. Emil Valek PhD. (KDH)

členovia:

Mgr. Radoslav Borovský (nezávislý kandidát)
Mgr. Eduard Ferencko (SDKÚ-DS)
MUDr. Ľuboš Filiač (SIEŤ)
Marta Simoníková (NOVA)


Komisia finančná a na zmiernenie tvrdosti VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

predseda: Ing. Štefan Zima (SDKÚ-DS)

členovia:

RNDr. Emil Valek, PhD. (KDH)
Andrea Toporecová
Irena Tišáková
Martina Simoníková (nezávislý kandidát)