Samospráva Mesta

Komisie Mestského zastupiteľstva

      Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestským zastupiteľstvom, ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Čo do počtu sú zriaďované diferencovane v závislosti od počtu poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb. Pre volebné obdobie 2023 - 2026 boli na I. zasadnutí MsZ v Podolínci dňa 28. novembra 2022 zriadené komisie, zvolení ich predsedovia a ostatní členovia komisií:

  • Komisia finančná

1. Ing. Ján Smandra – predseda komisie
2. Andrea Toporecová – tajomník komisie
3. Martina Simoníková – člen komisie
4. Mgr. Eduard Ferencko – člen komisie
5. Ing. Štefan Zima – člen komisie
6. Ján Cirák – člen komisie

  • Komisia kultúry a športu

1. Mgr. Elena Hajdu – predseda komisie
2. Mgr. Ivana Barlíková – tajomník komisie
3. Marta Zifcsaková – člen komisie
4. Jozef Compeľ – člen komisie
5. Ing. Mária Osvaldová – člen komisie
6. PaedDr. Mária Galajdová – člen komisie
 

  • Komisia sociálna a bytová

1. Mgr. Eduard Ferencko – predseda komisie
2. Anna Selepová – tajomník komisie
3. Marta Zifcsaková – člen komisie
4. Anna Piatniková – člen komisie
5. Mgr. Radoslav Borovský – člen komisie

  • Komisia výstavby a správy majetku mesta

1. JUDr. Lukáš Antoni – predseda komisie
2. Juliana Bialková – tajomník komisie
3. Ing. Jaroslava Ferencková – člen komisie
4. Martina Simoníková – člen komisie
5. Jozef Compeľ – člen komisie 
 

  • Komisia v zmysle Ústavného zákona o ochrane verejného záujme pri výkone funkcií verejných funkcionárov

1. Mgr. Radoslav Borovský – predseda komisie
2. JUDr. Lukáš Antoni – člen komisie
3. Ján Cirák – člen komisie
4. Ing. Štefan Zima – člen komisie
5. Jozef Compeľ – člen komisie
 

  • Komisia na ochranu životného prostredia

1. Anna Piatniková  – predseda komisie
2. Lenka Compľová – tajomník komisie
3. Marta Zifcsáková – člen komisie
4. Mgr. Elena Hajdu  – člen komisie
5. Ing. Marián Beňo  – člen komisie

 

Nastavenia cookies