Mestský úrad

Výzva na predloženie ponuky

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                                  Mesto Podolínec

Štatutárny zástupca :          Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta

IČO:                                      00330132

DIČ:                                      2020526189     

Sídlo:                                    Námestie Mariánske 3, Podolínec, PSČ: 065 03                    

Telefón:                               052/ 43 912 06

E - mail:                                primator@podolinec.eu

 1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky :

Predmetom zákazky je uskutočnenie orezu a výrubu drevín v meste Podolínec na ul. Námestie Mariánske, Hliník a Tatranská.

Tieto práce pozostávajú z orezu drevín a výrubu drevín, vrátane použitia stromolezeckej techniky, resp. rebríka alebo plošiny.

 1. Komplexnosť dodávky

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné.

 1. Zdroj finančných prostriedkov a predpokladaná hodnota predmetu zákazky
 1. Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtových prostriedkov mesta Podolínec.

 

 1. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
 1. Miesto dodania predmetu obstarávania: Podolínec, ul. Námestie Mariánske, Hliník, Tatranská.
 2. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky :

Termín zahájenia :  marec 2023

Termín ukončenia :  marec 2023

 1. Variantné riešenie

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

 

6.        Platnosť ponuky

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 15.04.2023.

 

7.        Obsah ponuky
 • Cenový návrh podpísaný a opečiatkovaný uchádzačom
 1. Mena a ceny, ostatné údaje uvádzané v ponuke
 1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.
 2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 • navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 • sadzba DPH a výška DPH,
 • navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH
 1. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v skladbe  tak, ako je uvedené vyššie (na úrovni bez DPH) a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
 1. Označenie obalu ponuky (pri osobnom doručení resp. ako poštová zásielka)
 1. Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 

  -  adresu obstarávateľa

  -  adresu uchádzača

 • označenie „súťaž - neotvárať“
 • označenie heslom verejnej súťaže “Orez stromov 2023“.   
 1. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
 1. Ponuku je potrebné doručiť (osobne, poštou, e-mailom) v lehote do 16.03.2023 do 12:00 hod. na adresu verejného obstarávateľa - Mestský úrad, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec, resp. na e-mailovú adresu primator@podolinec.eu.
 2. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená, resp. pri doručení e-mailom po uplynutí lehoty nebude zaradená do vyhodnocovacieho procesu.
 1. Kritéria na hodnotenie ponúk
 1. Kritériá na hodnotenie ponúk : cena za dodanie predmetu zákazky na úrovni s DPH, u neplatcu DPH cena konečná.
 2. Poradie sa určí podľa výšky navrhnutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách. To znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu na úrovni s DPH, u neplatcu DPH cena konečná.

 

 1. Obchodné a platobné podmienky

Výsledkom súťaže bude objednávka.

 1. Ďalšie informácie
 1. Otváranie obálok s ponukami a následné vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 16.03.2023 o 12.30 hod. v kancelárii primátora mesta.
 2. Obhliadka miesta uskutočnenia je možná kedykoľvek nakoľko miesta dodania predmetu zákazky sú voľne prístupné, kontaktná osoba pre obhliadku: Alexander Vilčinský tel: +421 902 052 882.
 3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie súťaže ak sa zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená. Žiadny z uchádzačov nemá právo na úhradu nákladov spojených s vypracovaním a odovzdaním ponuky.
 4. V prípade že ponuky predložil neplatca DPH, verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmenu daňového režimu v priebehu realizácie predmetu zákazky nie je možné vykonať dodatkom, teda uchádzač  prípadnú zmenu daňového režimu musí realizovať na vlastné náklady a celkovú hodnotu diela nie je možné z tohoto titulu upravovať.
 5. Ponuka sa odovzdáva resp. zasiela v obálke na adresu verejného obstarávateľa, alebo e-mailom v zmysle predchádzajúcich údajov.

                                                                                              

   

      Mgr. Michal Marhefka, MBA v.r.

                  primátor mesta

 

 

 

Prílohy - elektronicky

1. Cenový návrh

K stiahnutiu

 
 
 
Poslať známemu Poslať známemu                                    Vytlačiť Vytlačiť

 

Nastavenia cookies