Povinnosti, práva a kompetencie

Donucovacie prostriedky
Podľa § 13 môže zamestnanec obecnej polície použiť donucovacie prostriedky:

1. donucovacie prostriedky sú:
a.) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b.) slzotvorné prostriedky,
c.) obušok,
d.) putá,
e.) služobný pes,
f.) technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

2. Pred použitím donucovacích prostriedkov je zamestnanec obecnej polície povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov.Od výzvy a výstrahy môžeupustiť iba v prípade, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti.

3. O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje zamestnanec obecnej polície podľa konkrétnej situácie tak,aby osobe, proti ktorej zakročuje, nespôsobil neprimeranú ujmu.

Odňatie veci
Podľa § 12:

1. Zamestnanec obecnej polície je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie odňať vec, o ktorej sa možno dôvodne domnievať, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej prepadnutie alebo môže byť zhabaná, alebo môže súvisieť s trestným činom alebo ak ide o vec hľadanú podľa §24 ods.4.

2. Nemožno odňať vec, ktorej hodnota je v nápadnom nepomere k povahe priestupku.

3. Po odňatí veci spíše zamestnanec obecnej polície úradný záznam a osobe, ktorej bola vec odňatá, vystaví potvrdenie o odňatí veci.Odňatú vec odovzdá zamestnanec obecnej polície orgánu, ktorý o priestupku rozhoduje, alebo útvaru policajného zboru, ak ide o priestupok, ktorého objasňovanie patrí podľa osobitných predpisov policajnému zboru.

4. Ak odpadnú dôvody na postup podľa odseku 3 druhej vety, zamestnanec obecnej polície je povinný vydanú alebo odňatú vec vrátiť tomu, komu nesporne patrí; inak tomu, kto ju vydal alebo komu bola odňatá. O vykonaní tohto úkonu spíše záznam.

Oprávnenie otvoriť byt
Podľa § 11:

1. Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo je vážne ohrozené zdravie osoby,alebo ak hrozí závažná škoda na majetku a hrozí nebezpečenstvo z omeškania, je príslušník obecnej polície oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doňho a vykonať potrebné opatrenia na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.

2. Na otvorenie bytu a na vykonanie úkonov podľa odseku 1 je príslušník obecnej polície povinný zabezpečiť prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania a je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie alebo bezprostredne hrozí závažná škoda na majetku.

3. Po vykonaní opatrení podľa odseku 1 príslušník obecnej polície bez zbytočného odkladu vyrozumie užívateľa bytu a zabezpečí uzavretie bytu, ak to nemôže vykonať užívateľ alebo iná oprávnená.

4. Otvorenie bytu nesmie sledovať iný záujem než ochranu života alebo zdravia a majetku.

5. O otvorení bytu a vykonaných opatreniach spíše príslušník obecnej polície úradný záznam a okamžite o tom oboznámi príslušný útvar policajného zboru a prokurátora.

6. Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na nebytové priestory.

Podmienky nosenia a použitia služobnej zbrane
Podľa §19

1. Zamestnanec obecnej polície nosí pri pracovnej činnosti zbraň, ak obec nerozhodne inak

2. Za zbraň sa na tieto účely považuje krátka guľová zbraň,ktorej držiteľom je podľa osobitných predpisov obec.

3. Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použiť zbraň
a.) v prípade nutnej obrany a krajnej núdze,
b.) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.

4. Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použiť úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak.

5. Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípadoch,aby:
a.) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať,
b.) obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor,
c.) zabránil ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým osoba porušuje verejný poriadok,
d.) zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
e.) zabránil úteku prenasledovanej osoby alebo stráženej osoby, ak jej má byť alebo jej bola obmedzená osobná sloboda.

Použ. hmatov, chvatov,úderov a kopov sebaobrany
Podľa § 14:

1. Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je zamestnanec obecnej polície oprávnený použiť, aby:
a.) zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b.) zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
c.) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
d.) zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
e.) predviedol osobu ( § 9 a 10 ), ktorá kladie aktívny odpor.
f.) Hmaty a chvaty je zamestnanec obecnej polície oprávnený použiť,ak osoba kladie pasívny odpor.

Použ. tech. prostiredku na zabránenie odjazdu motor. vozidla
Podľa § 16a:

1. Zamestnanec obecnej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla v prípade,ak motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, a ak porušenie zákazu nie je možné z viny priestupcu bezodkladne prejednať.

2. Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla musí byť zreteľne označený názvom útvaru obecnej polície a musí byť na ňom uvedený spôsob vyrozumenia útvaru obecnej polície alebo zamestnanca obecnej polície, ktorý je oprávnený použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť.

Použitie služobného psa
Podľa §16:

1. Služobného psa je zamestnanec obecnej polície oprávnený použiť:
a.) aby zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b.) aby zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
c.) aby zabránil násilnému vstupu do chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
d.) na prenasledovanie osoby na úteku, aby donútil ukrývajúcu sa osobu opustiť úkryt, ak majú byť takéto osoby zadržané, alebo na ich stráženie.

2. Zamestnanec obecnej polície používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžadujú, použije služobného psa bez náhubku.

Povinnosti príslušníka obecnej polície po použití donuc. prostriedkov
Podľa § 17:

1. Ak zamestnanec obecnej polície zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, poskytne jej,ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečí lekárske ošetrenie.

2. Použitie donucovacích prostriedkov je zamestnanec obecnej polície povinný neodkladne hlásiť náčelníkovi obecnej polície.

3. Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích prostriedkov pri hlásení podľa odseku 2 alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, je náčelník obecnej polície povinný zistiť, či boli použité v súlade so zákonom. O výsledku tohto zistenia spíše úradný záznam, ktorý hneď predloží miestne príslušnému prokurátorovi.

Požadovanie vysvetlenia
Podľa § 10:

1. Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa. Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar obecnej polície za účelom vykonania úkonov potrebných na objasňovanie priestupkov.

2. Ak osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie a na objasnenie priestupku je podanie vysvetlenia nevyhnutné, môže ju príslušník obecnej polície predviesť na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia.Na účel predvedenia môže príslušník obecnej polície, ak je to nevyhnutné, použiť aj donucovacie prostriedky.

3. Príslušník obecnej polície po predvedení osoby:
a) bezodkladne spíše úradný záznam o predvedení a zápisnicu o podanom vysvetlení,
b) ihneď odovzdá predvedenú osobu najbližšiemu útvaru Policajného zboru, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie; inak osobu ihneď prepustí.

4. Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobila nebezpečenstvo postihu za priestupok alebo trestný čin.

5. Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, iba ak by bola od tejto povinnosti oslobodená.

6. Príslušník obecnej polície je povinný osobu poučiť o možnosti odoprieť vysvetlenie podľa odsekov 4 a 5.

7. Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu ušlého zárobku (ďalej len náhrada"). Náhradu poskytuje obec. Nárok na náhradu nemá ten,kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.

8. Nárok na náhradu podľa odseku 7 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dňa,keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila ; oprávnenú osobu treba o tom poučiť.

Preukazovanie totožnosti
Podľa § 9 je príslušník obecnej polície pri plnení úloh oprávnený vyzvať osobu :

1a) pristihnutú pri spáchaní priestupku,
1b) od ktorej je požadované vysvetlenie podľa §10 ods.1 alebo ak ide o hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť; osoba je povinná výzve vyhovieť.

2. Ak odmietne osoba uvedená v odseku 1 preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na zistenie súčinnosti, je príslušník obecnej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar obecnej polície za účelom zistenia totožnosti.

Všeobecné oprávnenia
Podľa § 8 je príslušník obecnej polície pri plnení úloh oprávnený:
a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok alebo, od iného protiprávneho konania,
b) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky (§ 3 ods.1 písm.f) zistené pri plnení úloh,
c) zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar obecnej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,
d) presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať ; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,
e) prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce,
f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, alebo ak ide o vozidlá podľa §24 ods.4.

2. Zbraňou podľa odseku 1 písm.d) sa rozumie strelná, bodná, sečná,rezná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.Zbraňou sa ďalej rozumie všetko, čím je možné urobiť útok proti telu dôraznejším.

Základné úlohy
Základné úlohy sú dané v zmysle § 3 zákona o obecnej polícii, kde sa hovorí, že :

1. Obecná polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach,iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e.) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

2. Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
 

Publikované: 26.5.2011 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies