Mestská polícia

      Mestská polícia je poriadkový útvar mesta zriadený mestským zastupiteľstvom. Riadi sa Zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a VZN o mestskej polícii. Vedie ju náčelník, ktorý za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.

 

 

Náplň práce:

Základné úlohy sú dané v zmysle § 3 zákona o obecnej polícii, kde sa hovorí, že :

1. Obecná polícia  (mestská  polícia)
a)
zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

2. Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

 

Pracovníci:

Vilčinský Alexander - náčelník mestskej polície

Mgr. Daniela Michlíková

 

Kontakt:

telefón: 052/43 912 05

mobil:  0902 052 882

e-mail: mpolicia@podolinec.eu

 

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00 stránkový deň
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00 stránkový deň
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 16:00 stránkový deň
Štvrtok nestránkový deň nestránkový deň nestránkový deň
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 14:00 stránkový deň

 Obedňajšia prestávka :   1200  -   1230 


 

Publikované: 20.4.2007 | Aktualizácia: 28.12.2023
Nastavenia cookies